Przetargi.pl
Odbiór odpadów w celu ich zagospodarowania

Gospodarka Komunalna w Błażowej sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 36-030 Błażowa, ul. 3 Maja 35
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 2301444 do 55 , fax. 017 2301450
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gospodarka Komunalna w Błażowej sp. z o.o.
  ul. 3 Maja 35 35
  36-030 Błażowa, woj. podkarpackie
  tel. 017 2301444 do 55, fax. 017 2301450
  REGON: 69068963600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gkblazowa.itl.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór odpadów w celu ich zagospodarowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie zawiera jedno zadanie : Odbiór odpadów o kodzie 19 12 12 - inne odpady w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 w ilości 1200 Mg w celu ich zagospodarowania (balast posortowniczy z segregacji surowców wtórnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 2000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Odległość liczona w kilometrach pomiędzy siedzibą Zamawiającego, a miejscem przekazania odpadów
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gkblazowa.itl.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach