Przetargi.pl
Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul.Leśnej w Sędziszowie – etap II

Gmina Sędziszów ogłasza przetarg

 • Adres: 28-340 Sędziszów, Dworcowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3811127 w. 700, , fax. 413 811 131 wew. 209
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sędziszów
  Dworcowa 20
  28-340 Sędziszów, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3811127 w. 700, , fax. 413 811 131 wew. 209
  REGON: 29100985700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sedziszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul.Leśnej w Sędziszowie – etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot niniejszego zamówienia: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul.Leśnej w Sędziszowie – etap II” w ramach zadania: Uzbrojenie działek w Sędziszowie Nr 481/4,480,475/5,475/10 w sieć wodociągowo kanalizacyjną. Zakres robót do wykonania : sieć wodociągowa od Z4-2 do HP3, sieć kanalizacyjna od S9-S12. Integralną część opisu zamówienia stanowi: projekt budowlany,przedmiar robót,specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium na: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul.Leśnej w Sędziszowie – etap II w ramach zadania: Uzbrojenie działek w Sędziszowie Nr 481/4,480,475/5,475/10 w sieć wodociągowo-kanalizacyjną w wysokości: 1 500,00 zł (słownie:jeden tysiąc pięćset złotych) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r.poz.1804 oraz z 2015 r.poz.978 i 1240). 6) Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Nr 69 8513 0001 0000 0015 2000 0050 Bank Spółdzielczy w Sędziszowie opisane : Wadium do przetargu Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej przy ul.Leśnej w Sędziszowie – etap II w ramach zadania: Uzbrojenie działek w Sędziszowie Nr 481/4,480,475/5,475/10 w sieć wodociągowo-kanalizacyjną.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty kosztorys ofertowy uproszczony wykonany na podstawie przedmiarów robót PDF lub EXEL.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach