Przetargi.pl
„Wykonanie dokumentacji montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice”

Gmina Starachowice ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, ul. Radomska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48412738275 , fax. +48412738275
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Starachowice
  ul. Radomska 45
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. +48412738275, fax. +48412738275
  REGON: 291009892
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://starachowice.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie dokumentacji montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Część I - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia odcinka ulicy Rubinowej i Diamentowej, Część II - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia odcinka ulicy Nadrzecznej, Część III - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia odcinka ulicy Martenowskiej, Część IV - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia parkingu przy ulicy Glinianej 1, Część V - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia odcinka ulicy Łącznej, Część VI - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ciągu pieszego od budynku przy ul. Majówka 14 do ul. Staszica, Część VII - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ciągu pieszego przy Przedszkolu Miejskim nr 11, Część VIII - Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oświetlenia ciągu pieszego przy ul. Szkolnej, w ramach tytułu inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji montażu lamp oświetleniowych na terenie miasta Starachowice”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ). Zaprojektowany obiekt po zrealizowaniu przeznaczony będzie dla wszystkich użytkowników, w tym również dla osób niepełnosprawnych, w szczególności ułatwi poruszanie się osobom z niepełnosprawnością wzrokową. Ze względu na charakter czynności objętych zamówieniem Zamawiający nie wymaga zatrudniania osób biorących udział w realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta na każdą część zamówienia winna zawierać co najmniej: wypełniony formularz OFERTA, wypełnione formularze oświadczeń – załączniki nr 2 i 3, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa pełnomocnik (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), dokument ustanawiający pełnomocnika (zgodnie z pkt 12 ppkt 11 SIWZ), pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (tylko, jeśli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach