Przetargi.pl
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 2.400.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Kluczewsko

Gmina Kluczewsko ogłasza przetarg

 • Adres: 29-120 Kluczewsko, Spółdzielcza
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 447814246 , fax. 447814224
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kluczewsko
  Spółdzielcza 12
  29-120 Kluczewsko, woj. świętokrzyskie
  tel. 447814246, fax. 447814224
  REGON: 590648050
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.kluczewsko.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 2.400.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Kluczewsko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do wysokości 2.400.000,00 PLN z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Kluczewsko zgodnie z opisem SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi posiadać aktualne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na realizację usługi objętej przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Prawo bankowe (j.t Dz.U. z 2017, poz.1876.), a w przypadku banków państwowych , pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia rady Ministrów z podaniem rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw zawierającego rozporządzenie o utworzeniu banku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach