Przetargi.pl
Rozbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zbelutce

Gmina Łagów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-025 Łagów, ul. Rynek
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 343 70 54 , fax. 41 343 70 51
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łagów
  ul. Rynek 62
  26-025 Łagów, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 343 70 54, fax. 41 343 70 51
  REGON: 54531400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lagowgmina.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa i termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zbelutce
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia - Przedmiot zamówienia obejmuje realizację dwóch projektów infrastrukturalnych: 1) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zbelutce w ramach Działania 3.3 ,,Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 2) Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie gminy Łagów” w ramach Działania 7.4. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne Usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Część I – Roboty budowlane Zadanie 1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zbelutce Zadanie realizowane w ramach Działania 3.3 ,,Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Stara Zbelutka gm. Łagów. 1.2. Zakres prac obejmuje: 1) Roboty rozbiórkowe związane z pracami termomodernizacyjnymi; 2) Docieplenie ścian zewnętrznych (powyżej poziomu gruntu) z wykorzystaniem płyt styropianowych EPS o gr. 8 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032 W/mK; 3) Docieplenie ścian zewnętrznych fundamentowych (poniżej poziomu gruntu) z wykorzystaniem płyt styrodurowych XPS o gr. 18 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,037 W/mK; 4) Docieplenie stropodachów z wykorzystaniem styropapy o gr. 24 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,037 W/mK; 5) Wymiana oraz montaż nowych drzwi zewnętrznych sali gimnastycznej o współczynniku U=1,3 W/m2K w istniejącym otworze, montaż progu drzwi; 6) Wymiana stolarki okiennej na nowe okna PVC z nawiewnikami higrosterowanymi o współczynniku przenikania ciepła U=0,9 W/m2K w istniejących otworach okiennych; Współczynnik przewodzenia ciepła dla szkleń minimum: U=0,6 W/m2K; 7) Ocieplenie ościeży otworów okiennych i otworu drzwiowego z wykorzystaniem płyt styropianowych o gr. 3 cm i współczynniku przewodzenia ciepła λ=0,032W/mK; 8) Wymiata krat w oknach na nowe; 9) Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku; 10) Wymiana oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne typu LED wg projektu branżowego; 11) Wymiana oświetlenia zewnętrznego wg projektu branżowego; 12) Wykonanie nowego orynnowania, obróbek blacharskich; 13) Wykonanie nowej instalacji odgromowej; 14) Modernizacja instalacji C.O. - wg projektu branżowego, a w tym: demontaż starej kotłowni oraz instalacji C.O., montaż nowego pieca opalanego peletem wraz z osprzętem; wykonanie nowej instalacji C.O. wraz z montażem rur i grzejników; 15) Prace remontowe, wykończeniowe, naprawcze i porządkowe, w tym przywrócenie pierwotnego stanu pomieszczeń zniszczonych podczas realizacji robót; 16) Inne niezbędne do prawidłowej realizacji prac termomodernizacyjnych; 17) Roboty towarzyszące. Zadanie 2: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zbelutce o sale gimnastyczną i dodatkowe sale lekcyjne w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie gminy Łagów” Zadanie realizowane w ramach Działania 7.4. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne Usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie szkoły podstawowej w Zbelutce Starej o salę gimnastyczną, 3 sale dydaktyczne pomieszczenie magazynowe na sprzęt sportowy, pokój socjalny nauczycieli WF, szatnie z węzłami sanitarnymi, WC dla uczniów oraz WC dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w części istniejącej budynku. 2. Rozbudowa polega na: a) dobudowie sali gimnastycznej od strony wschodniej do istniejącej szkoły; b) dobudowie pomieszczeń dydaktycznych od strony północnej i południowej; c) przebudowie istniejących pomieszczeń przy projektowanej sali gimnastycznej i salach lekcyjnych; d) wykonanie nowej instalacji wod- kan, c. o., elektrycznej w nowych i adaptowanych pomieszczeniach; e) wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 3. Zakres robót dla całego zamierzania budowlanego obejmuje: roboty ziemne, roboty fundamentowe, wykonanie konstrukcji dachowej stalowej z pokryciem, osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek, wykonanie instalacji wewnętrznej wod- kan, c.o., przyłączy zewnętrznych oraz wykonanie zagospodarowania terenu, dostawa podstawowego wyposażenia sali. 4. Zestawienie powierzchni budynku: a) po rozbudowie: powierzchnia zabudowy 1 281,24 m2, - kubatura 8 699,28 m3, - powierzchnia użytkowa całkowita budynku 1 479,32 m2, wysokość rozbudowanych pomieszczeń kondygnacji parteru 3,00m-3,17m, wysokość pomieszczenia sali gimnastycznej – 8,19 -6,87 m, b) w tym część rozbudowa i przebudowa – sala sportowa z zapleczem i salami lekcyjnymi: powierzchnia zabudowy 639,10 m2; kubatura 4 317,35 m3; powierzchnia użytkowa 726,50 m2. 1.5. Istniejący stan zagospodarowania działki - istniejący budynek położony jest na działce nr ewid. 173/2, obręb 0014 w miejscowości Stara Zbelutka, w gminie Łagów, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie. Działka i budynek stanowią własność Gminy Łagów, ul. Rynek 62, 25-026 Łagów. Przedmiotowy obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczonym wykonany w technologii tradycyjnej. Obiekt pełni funkcję Publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Stara Zbelutka. Teren wokół budynku utwardzony jest kostką brukową. Dalej budynek otoczony jest zielenią niską (trawa, krzewy) i wysoką (drzewa). Dojazd do budynku zapewniony jest istniejącym zjazdem z drogi od strony północnej. Dojście do wejścia głównego obiektu nie jest odgrodzone. Teren uzbrojony jest w sieć: wodociągową, energetyczną. Wody deszczowe z rur spustowych odprowadzane są na tereny własne inwestora. Część II- Zakup i dostawa wyposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej do szkół na terenie gminy Łagów w ramach programu Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie Gminy Łagów Zadanie realizowane w ramach Działania 7.4. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi 7 „Sprawne Usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 1. Przedmiotem Umowy jest dostawa wyposażenia dla potrzeb pracowni matematycznych oraz przyrodniczych w placówkach oświatowych na terenie gminy Łagów w ramach Projektu „Rozwój infrastruktury sportowej i edukacyjnej na terenie gminy Łagów”. 2. Zadanie obejmuje doposażenie pracowni matematycznych i przyrodniczych poprzez zakup pomocy dydaktycznych i sprzętu do pracowni przyrodniczych, matematycznych oraz informatycznych. Dostawa wyposażenia w szczególności obejmuje: a) Wyposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej w Łagowie: drukarka 3D-1szt.; tablet -11 szt.; miernik natężenia dźwięku -1 szt.; pomoc do demonstracji zależności ciśnienia od wysokości -2 szt.; siatki i figury geometryczne-1 szt.; magnetyczne wielokąty magnetyczne za znakami +sortownik -3 szt.; waga 2kg-1 szt.; układanki SCHUBITRIX- ułamki dziesiętne- 9 szt.; b) Wyposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej w Piotrowie: wiatr i pogoda- skrzynka do doświadczeń -1 szt.; tellurium szkolne z napędem ręcznym -1 szt.; mikroskop -1 szt.; narzędzia preparacyjne-3 szt.; struktury molekularne- konstrukcyjny zestaw podstawowy -6 szt.; komplet szkła transparentnego- wersja rozbudowana -4 szt.; plansza- układ okresowy pierwiastków -1 szt.; zestaw do demonstracji Prawa Archimedesa -4 szt.; Zestaw do demonstracji przewodnictwa cieplnego -4 szt.; Pomoc do odbić symetrycznych i lustrzanych -1 szt.; ułamki dla ucznia na ławkę PCV -15 szt.; klasowy zestaw do doświadczeń matematycznych z objętością -2 szt.; klocki logiczne – 4 szt.; c) Wyposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej w Zbelutce: historia Ziemi, zestaw skał i minerałów-1 szt.; globus fizyczno-polityczny podświetlany -1 szt.; globus fizyczny -1 szt.; mikroskop biologiczny-optyczny -2 szt.; model blokowy skóry człowieka -1 szt.; model czaszki człowieka -1 szt.; model DNA -1 szt.; mózg- model -1 szt.; serce- model -1 szt.; stacja pogody przenośna z rączką - 2 szt.; bryły magnetyczne pełne 3D ułamkowe -1 szt.; kolekcja bryły pełne i transparentne z wyjmowanymi siatkami -1 szt.; wielościany prawidłowe ostrosłupy i graniastosłupy -1 szt.; bryły porównawcze transparentne -1 szt.; ułamki magnetyczne tablicowe -1 szt.; bryły szkieletowe- zestaw do budowy- 1 szt.; liczby w kolorach/ ułamki z 3 rodzajami jednostek- wersja magnetyczna , demonstracyjna -1 szt.; lustra płaskie bezpieczne (kpl. 10 szt)-3 szt.; stojaczki- wsporniki do luster /kpl. 6 szt.) -3szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: -70.000 zł; Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla części II. 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. Nr 42 z 2007 r., poz. 275 z późniejszymi zmianami). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na następujący rachunek bankowy Bank BS O/Łagów nr 45 8507 0004 2006 6000 0068 0002 przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu przez Wykonawcę z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w walucie innej niż PLN, należy upewnić się, czy na konto Zamawiającego wpłynęła cała kwota wadium, nie pomniejszona o koszty prowizji bankowych związanych z przeliczeniem walut obcych na PLN. 6. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale i dołączyć do oferty w osobnej kopercie. W ofercie należy załączyć kserokopię gwarancji lub poręczenia potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 Pzp, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium, wobec czego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium. Wraz z ofertą należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 11 i 13. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczność, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o której mowa w art. 25a ust.1 tejże ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt. 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą, lub w terminie, o którym mowa w pkt. 11, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, wyklucza się z postępowania udzielenie zamówienia, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: ferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, 2) oświadczenia wstępne, o których mowa w Rozdziale 5 pkt. 2 SIWZ. Wzór oświadczeń stanowi zał. nr 3 i 4 do SIWZ; 3) kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej, według wzoru udostępnionego przez Zamawiającego; a dla części III - kalkulacje dostawy wyposażenia 4) dokument potwierdzający wniesienie wadium- jeśli wymagane; 5) wykaz podwykonawców, którego wzór stanowi zał. nr 8 do SIWZ - jeśli wykonawca będzie realizował zamówienie przy pomocy podwykonawców; 6) zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 22a Ustawy-PZP, do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, którego wzór stanowi zał. nr 7 do SIWZ – jeśli wykonawca będzie polegał na zasobach tego podmiotu; 7) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnica przedsiębiorstwa; 8) pełnomocnictwo do podpisania oferty – o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych w niniejszym postępowaniu. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo winno być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. 9) Wykonawca w formularzu oferty oświadczy, czy jest / nie jest małym / średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2008ze zm.). 9) wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach