Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji inwentaryzacji geodezyjnej kanalizacji sanitarnej znajdującej się na osiedlu Barwinek

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Pionier" ogłasza przetarg

 • Adres: 25-150 Kielce, ul. Barwinek
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 361 18 26 , fax. 41 362 06 71
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Pionier"
  ul. Barwinek 29
  25-150 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 361 18 26, fax. 41 362 06 71
  REGON: 48510900000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Pionier"- zamówienie nie podlegające Pzp

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji inwentaryzacji geodezyjnej kanalizacji sanitarnej znajdującej się na osiedlu Barwinek
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji inwentaryzacji geodezyjnej- kanalizacji sanitarnej znajdującej się na osiedlu Barwinek” 2. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawiera: a) Mapa określająca zakres inwentaryzacji- stanowiąca Załącznik Nr 7 do SIWZ - ilości studni do zainwentaryzowania szacuje się na około 250 sztuk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71354000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 10.07.2020r do godz. 10.00.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zgodnie SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach