Przetargi.pl
„Rozbudowa aplikacji w formie SaaS Prodio jako usługi specjalistycznej w ramach projektu pod nazwą „Platforma startowa – TechnoparkBiznesHub” dla spółki PRODIO spółka z o.o.”

Kielecki Park Technologiczny ogłasza przetarg

 • Adres: 25663 Kielce, ul. Olszewskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 278 72 00 , fax. 41 278 72 01
 • Data zamieszczenia: 2017-02-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kielecki Park Technologiczny
  ul. Olszewskiego 6
  25663 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 278 72 00, fax. 41 278 72 01
  REGON: 26022184000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozbudowa aplikacji w formie SaaS Prodio jako usługi specjalistycznej w ramach projektu pod nazwą „Platforma startowa – TechnoparkBiznesHub” dla spółki PRODIO spółka z o.o.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Rozbudowa aplikacji w formie SaaS Prodio jako usługi specjalistycznej w ramach projektu pod nazwą „Platforma startowa – TechnoparkBiznesHub” dla spółki PRODIO spółka z o.o. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu przy użyciu frameworka PHP Yii brakujących funkcji oprogramowania (w tym dostosowania bieżącego kodu do nowych modułów): Obecna ilość stron kodu: 25762 Obecne zastosowane technologie w kodzie .php, mysql i .js Obecnie stosowane zabezpieczenia: wildcard ssl Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowanych przez Wykonawcę w postaci niżej przedstawionych powiązanych ze sobą zadań: Zadanie 1: Wykonanie panelu administracyjnego dla pracowników spółki Prodio. Zadanie 2: Wykonanie REST API do komunikacji z zewnętrznymi aplikacjami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 8 do niniejszej specyfikacji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach