Przetargi.pl
SUKCESYWNE DOSTAWY CUKRU, PRZYPRAW I ARTYKUŁÓW SYPKICH

Areszt Śledczy ogłasza przetarg

 • Adres: 25563 Kielce, ul. Zagnańska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 314 091 , fax. 413 314 419
 • Data zamieszczenia: 2016-12-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy
  ul. Zagnańska 155
  25563 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 314 091, fax. 413 314 419
  REGON: 31990200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  SUKCESYWNE DOSTAWY CUKRU, PRZYPRAW I ARTYKUŁÓW SYPKICH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy cukru, przypraw i artykułów sypkich w ilościach i częściach określonych w załączniku I. 3.2.4 Zamawiający nie gwarantuje realizacji całości przedmiotu zamówienia. Rzeczywiste ilości przedmiotu zamówienia dostarczone przez wykonawcę w okresie obowiązywania zawartych umów będą uzależnione od bieżących potrzeb zamawiającego. 3.2.5 Ze względu na cechy przedmiotu zamówienia art. 30 ust. 9 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie znajduje zastosowania.

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10 Wymagania dotyczące wadium; 10.1 Zamawiający wymaga wniesienia wadium na każdą z części zamówienia, o udzielenie której wykonawca się ubiega, w wysokości: 10.1.1 Część I – 1.300,00 zł. 10.1.2 Część II – 900,00 zł. 10.1.3 Część III – 900,00 zł. 10.2 Wykonawca wnosi wadium przed terminem składania ofert określonym w pkt. 13.2. niniejszej specyfikacji w jednej lub kilku poniższych formach: 10.2.1 w pieniądzu na nieoprocentowane konto zamawiającego NBP O/O Kielce, nr rachunku: 53 1010 1238 0804 0613 9120 0000; 10.2.2 w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 10.2.3 w gwarancjach bankowych; 10.2.4 w gwarancjach ubezpieczeniowych; 10.2.5 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 ). 10.3 Na dowodzie wpłaty wadium, wniesionego w formie określonej w pkt. 10.2.1 wykonawca w tytule przelewu wpisuje: wadium, nr sprawy D/Kw – 220/12/2016. 10.4 Wykonawca wybierając wadium określone w pkt. 10.2.2 – 10.2.5: oryginał składa w oddzielnej kopercie opisanej: wadium, nr sprawy D/Kw – 220/12/2016.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach