Przetargi.pl
Remonty ulic i dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Końskie

Gmina Końskie ogłasza przetarg

 • Adres: 26200 Końskie, ul. Partyzantów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 041 3723249, 3723720 , fax. 413 722 955
 • Data zamieszczenia: 2017-02-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Końskie
  ul. Partyzantów 1
  26200 Końskie, woj. świętokrzyskie
  tel. 041 3723249, 3723720, fax. 413 722 955
  REGON: 29100979700000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remonty ulic i dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Końskie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą mineralno-asfaltową na gorąco, oraz w technologii powierzchniowego utrwalania nawierzchni emulsją asfaltową. W zakres zamówienia wchodzi w szczególności: a) dla ubytków o powierzchni do 10 m2, - wycięcie uszkodzonej powierzchni z nadaniem regularnych kształtów, - oczyszczenie uszkodzonych miejsc i wywóz rumoszu, - skropienie bitumem oczyszczonego dna i krawędzi naprawianego miejsca, - rozściełanie mieszanki mineralno-asfaltowej, - zagęszczenie ułożonej mieszanki, - skropienie bitumem krawędzi i miałowanie, b) dla ubytków nawierzchni o powierzchni powyżej 10 m2 - wykonanie krótkich nakładek z masy mineralno-asfaltowej rozściełaczem do mas bitumicznych, c) dla ubytków w nawierzchniach o słabej podbudowie, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami bez wycinania krawędzi z oczyszczaniem dna. Szczegółowe warunki techniczne wykonania i odbioru robót określają specyfikacje techniczne nr: D–4 OST i D-5 SST. Zadanie nr 2. Remont i wyrównanie nawierzchni tłuczniowo-żwirowych kruszywem kamiennym. W zakres remontu i wyrównania nawierzchni kruszywem kamiennym (materiał Wykonawcy) wchodzi w szczególności: a) oczyszczenie nawierzchni, b) rozścielenie warstwy kruszywa frakcji 0-31,5 mm (bez względu na głębokość ubytku lub wyrównania), c) zagęszczenie walcem statycznym, d) sprawdzenie profilu. Szczegółowe warunki techniczne wykonania i odbioru robót określają specyfikacje techniczne nr: D–4 OST i D-6 SST. Zadanie nr 3. Wyrównanie nawierzchni gruntowych żużlem. W zakres wyrównania nawierzchni gruntowych żużlem (żużel zapewnia Zamawiający) wchodzi w szczególności: a) odbiór żużla z ZEC-u i transport na wskazany odcinek drogi, b) oczyszczenie nawierzchni, c) rozścielenie warstwy żużla (bez względu na głębokość ubytku), d) zagęszczenie walcem statycznym, e) sprawdzenie profilu. Szczegółowe warunki techniczne wykonania i odbioru robót określają specyfikacje techniczne nr: D–4 OST i D-6 SST. Uwaga: Podane w kosztorysach ofertowych wielkości m2 remontów dla zadań 1, 2 i 3 są wielkościami szacunkowymi których ilość uzależniona jest od stanu nawierzchni, i przewidziane na okres trwania umowy tj od daty podpisania umowy do 31.12.2017 r. Szczegółowy zakres robót oraz technologię wykonania będzie każdorazowo określał Zamawiający. Wszystkie zastosowane i potrzebne do wykonania zadania materiały muszą być w pierwszym gatunku, posiadać odpowiednie i wymagane atesty oraz aprobaty techniczne dopuszczające je do stosowania w budownictwie. Każdy z Wykonawców winien zapoznać się ze stanem dróg oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty odwiedzenia poniesie Wykonawca. Szczegółowy zakres przedmiotu określa dokumentacja projektowa w zakresie przedmiotu zamówienia oraz STWIOR Materiały pomocnicze: przedmiar robót.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach