Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku - Kamiennej

Zespół Szkół Publicznych nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 26110 Skarżysko-Kamienna, ul. Sezamkowa
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 2525632,502208448 , fax. 0-41 2525632 w.28
 • Data zamieszczenia: 2016-12-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Publicznych nr 1
  ul. Sezamkowa 23
  26110 Skarżysko-Kamienna, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 2525632,502208448, fax. 0-41 2525632 w.28
  REGON: 29289213000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku - Kamiennej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych dla Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku – Kamiennej w 2017 roku z podziałem na części - zadania. Zadanie Nr 1: Dostawa warzyw i owoców Zadanie Nr 2: Dostawa mięsa i wędlin Zadanie Nr 3: Dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych Zadanie Nr 4: Dostawa nabiału i ryb Zadanie Nr 5: Dostawa pozostałych artykułów spożywczych Zadanie Nr 6: Dostawa mrożonek Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, uwzględniający rodzaj oraz ilość zamawianych produktów, określa Wykaz produktów, stanowiący załącznik Nr 8 do Specyfikacji. Dotyczy wszystkich zadań: Ilości podane przez Zamawiającego w Wykazach produktów, stanowiących Załączniki Nr 8 do Specyfikacji, są wyłącznie szacunkowe i służą tylko do wyliczenia ceny ofert i porównania złożonych ofert. Ilość faktycznego zapotrzebowania na produkty może odbiegać od ilości wskazanych w Wykazie produktów. Wynagrodzenie Wykonawcy wynikać będzie z ilości faktycznie dostarczonych produktów oraz zaoferowanych cen jednostkowych, z zastrzeżeniem zapisów dot. zmian zawartych w umowie. Umowa zawarta z wyłonionym w drodze postępowania przetargowego wykonawcą rozliczana będzie na podstawie zaoferowanych w ofercie cen jednostkowych i faktycznie dostarczonych produktów, w oparciu o składane przez Zamawiającego zapotrzebowanie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach