Przetargi.pl
rozbiórki budynków przy ul. Zachodniej 66 i ul. Zachodniej 68 w Łodzi

Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście ogłasza przetarg

 • Adres: 90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 86
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 630 08 06 , fax. 42 630 08 08
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście
  ul. Piotrkowska 86 86
  90-103 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 630 08 06, fax. 42 630 08 08
  REGON: 10161174800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srodmiescie.azk.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  rozbiórki budynków przy ul. Zachodniej 66 i ul. Zachodniej 68 w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na rozbiórce budynków położonych w Łodzi przy ul. Zachodniej 66 i ul. Zachodniej 68. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 1, nr 1a, 1b do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia: I. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków składającej się z niżej wymienionych części. 1. Projekt rozbiórki: a/ budynku prawej oficyny położonego na terenie nieruchomości przy ul. Zachodniej 66 (działka Nr 313/2 w obrębie S-1), b/ budynków - prawa, lewa i poprzeczna oficyny - położonych na terenie nieruchomości przy ul. Zachodniej 68 (działka Nr 314/1 w obrębie S-1). 2. Projekt wzmocnień i zabezpieczeń budynków położonych na terenie sąsiednich nierucho - mości (działka Nr 3142/4 w obrębie S-1) przylegających do rozbieranych obiektów, wraz ze zdjęciami dokumentującymi stan obiektów przylegających do budynków rozbieranych. Na podstawie opracowanej dokumentacji należy uzyskać pozwolenie na wykonanie rozbiórki budynków i wykonanie prac wzmacniających i zabezpieczających budynki sąsiadujące z rozbieranymi budynkami. Ze względu na zwartą zabudowę, Zamawiający wymaga, aby projekt rozbiórki uwzględniał rozbiórkę metodą ręczną elementów budynków bezpośrednio przylegających do budynków położonych na terenie sąsiednich nieruchomości. II. Wykonanie rozbiórki budynków: a/ prawej oficyny położonej na terenie nieruchomości przy ul. Zachodniej 66, b/prawej, lewej i poprzecznej oficyny położonych na terenie nieruchomości przy ul. Zachodniej 68 wraz z wykonaniem zabezpieczeń i wzmocnień budynków położonych na terenie sąsiednich nieruchomości na podstawie opracowanego projektu wzmocnień i zabezpieczeń będącego elementem dokumentacji projektowej rozbiórki budynków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. I. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków składającej się z niżej wymienionych części. 1. Projekt rozbiórki: a/ budynku prawej oficyny położonego na terenie nieruchomości przy ul. Zachodniej 66 (działka Nr 313/2 w obrębie S-1) - kubatura 2773 m3, b/ budynków - prawa, lewa i poprzeczna oficyny - położonych na terenie nieruchomości przy ul. Zachodniej 68 (działka Nr 314/1 w obrębie S-1) - kubatura 9454 m3, co daje łączną kubaturę budynków - 12.227 m3. Projekt rozbiórki musi zawierać również projekt organizacji ruchu w ulicy Zachodniej na czas prowadzonych prac rozbiórkowych. Zamawiający wymaga, aby w rejonie budynków położonych na terenie przylegających nieruchomości, sąsia - dujących z rozbieranymi budynkami przyjąć metodę ręczną rozbiórki, tak aby zachować bezwzględne bezpieczeństwo konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowników przyległych budynków. 2. Projekt wzmocnień i zabezpieczeń budynków położonych na terenie sąsiednich nierucho - mości (działka Nr 3142/4 w obrębie S-1) przylegających do rozbieranych obiektów, wraz ze zdjęciami dokumentującymi stan obiektów przylegających do budynków rozbieranych. Projekt należy opracować w oparciu o: a/ wykonaną z natury inwentaryzację tych fragmentów budynków położonych na terenie sąsiednich nieruchomości, które bezpośrednio przylegają do rozbieranych budynków, (inwentaryzacja szkicowa, wykonanie pomiarów w celu wykluczenia występowania wspólnych ścian) b/ analizę wzajemnego oddziaływania konstrukcji przylegających do siebie budynków, c/ analizę stateczności konstrukcji budynków położonych na terenie sąsiednich nierucho - mości po wykonanej rozbiórce budynków. Projekt wzmocnień i zabezpieczeń musi uwzględniać wnioski z w/w analiz oraz wszystkie niezbędne prace, które należy wykonać celem zapewnienia bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania budynków sąsiadujących z rozbieranymi budynkami. Elementem projektu rozbiórki musi być dokumentacja fotograficzna rejestrująca szczegółowo stan techniczny budynków przylegających do rozbieranych budynków. Na podstawie opracowanej dokumentacji należy uzyskać pozwolenie na wykonanie rozbiórki budynków i wykonanie praz wzmacniających i zabezpieczających budynki sąsiadujące z rozbieranymi budynkami. II. Wykonanie rozbiórki budynków: prawej oficyny nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zachodniej 66 i prawej, lewej , poprzecznej oficyny nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Zachodniej 68 oraz wykonanie zabezpieczeń i wzmocnień budynków sąsiednich wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej rozbiórki budynków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zgodnie z art.45 ust.2 i 4 ustawy, Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium w wysokości 4 000 zł. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: GETIN Bank S.A. Oddział w Łodzi 35 1560 0013 2376 1236 0000 0005 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srodmiescie.azk.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach