Przetargi.pl
Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu

Gmina Miasto Sieradz ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, plac Wojewódzki 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 826 61 28 , fax. 43 822 30 05
 • Data zamieszczenia: 2016-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Sieradz
  plac Wojewódzki 1 1
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 43 826 61 28, fax. 43 822 30 05
  REGON: 73093433500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sieradz.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie MOSiR w Sieradzu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa obiektów sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i konserwacja drogi wewnętrznej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przy ul. Sportowej 1. 2. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do: a) wykonania przebudowy bieżni lekkoatletycznej okrężnej wraz z urządzeniami sportowymi, b) wykonania przebudowy boiska z nawierzchnią z trawy naturalnej znajdującego się wewnątrz bieżni, c) wykonania rozgrzewkowych urządzeń lekkoatletycznych, d) wykonania przebudowy instalacji kanalizacyjnej odwadniającej boisko wewnątrz bieżni, bieżnię i obiekty lekkoatletyczne, e) wykonania przebudowy instalacji zraszania boiska wewnątrz bieżni, f) wykonania instalacji teletechnicznej na potrzeby obsługi zawodów sportowych, g) montażu wiaty przeszklonej dla spikera i sędziów oraz na sprzęt pomiarowy zlokalizowanej w okolicach linii mety, h) montażu piłkarskich wiat dla zawodników rezerwowych w części południowej bieżni, i) wykonania nawierzchni z kostki betonowej między trybuną północną, a bieżnią oraz w części zachodniej bieżni, j) wykonania ogrodzenia stalowego, panelowego wokół bieżni, k) wykonania niwelacji terenu, l) wykonania trawników z trawy naturalnej i z trawy sztucznej, m) konserwacji nawierzchni bitumicznej drogi wewnętrznej, n) wykonania badań parametrów nawierzchni po jej położeniu, potwierdzających ich zgodność z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej z parametrami określonymi w karcie technicznej i certyfikacie Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych (IAAF) dla danej nawierzchni (Product Certificate). Badania muszą być wykonane przez jedno z laboratoriów akredytowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych lub przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie albo inne Polskie Instytucje Naukowe lub Laboratoria upoważnione przez Polski Związek Lekkiej Atletyki (PZLA) do prowadzenia takich badań w corocznie ogłaszanym przez PZLA wykazie jednostek rekomendowanych. Badania muszą być wykonane zgodnie z metodyką badań ustaloną przez IAAF i zakresem badań ustalonym przez PZLA dla stadionów zaliczanych do kategorii IVA, o) opracowania Raportu pomiarowego potwierdzającego zgodność parametrów wbudowanych urządzeń z wymaganiami i przepisami IAAF, na podstawie którego zostanie wydane przez PZLA świadectwo, o którym mowa w punkcie niżej. Raport musi być sporządzony przez uprawnionego geodetę posiadającego uprawnienia zawodowe w zakresie 4 - geodezyjna obsługa inwestycji, p) uzyskania po odebraniu prac budowlanych przez Zamawiającego świadectwa wydanego przez PZLA, dopuszczającego stadion do rozgrywania oficjalnych zawodów lekkoatletycznych i zakwalifikowania przebudowanego stadionu do kategorii IVA. 3. Minimalna grubość oferowanej nawierzchni wymagana przez Zamawiającego to 6 mm. 4. Stadion lekkoatletyczny po zakończeniu realizacji robót budowlanych musi spełniać wymogi stawiane obiektom lekkoatletycznym kategorii IVA, zgodnie z wymogami PZLA oraz IAAF. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyznaczył koordynatora do spraw BHP. 6. Zamawiający udostępnia przedmiary robót jako materiał poglądowy. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy, zgodnie z zapisami rozdziału XXV specyfikacji. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu kosztorys ofertowy, na podstawie którego wyliczył cenę zamówienia podaną w ofercie. 7. W ramach zamówienia należy wykonać roboty budowlane oraz czynności określone w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie prac porządkowych terenu w rejonie realizacji robót. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja przetargowa składająca się z dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacji określającej zasady postępowania przetargowego. 9. Zamawiający przy realizacji zamówienia dopuszcza zastosowanie równoważnych wyrobów budowlanych. W związku z użyciem przez projektanta w dokumentacji projektowej nazw własnych wyrobów budowlanych i urządzeń Zamawiający oświadcza, że mają one charakter przykładowy umożliwiający Wykonawcom dokonanie oceny czy ewentualnie proponowane przez nich wyroby budowlane lub urządzenia spełniają wymóg równoważności. 10. Wykonawca zobowiązuje się dołączyć do oferty wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające parametry techniczne: 1) prefabrykowanej nawierzchni kauczukowej: - certyfikat IAAF Class 1 dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchniowego odpowiadającego parametrom wyszczególnionym w dokumentacji projektowej, - autoryzację producenta nawierzchni wystawioną dla Wykonawcy dotyczącą przedmiotowego zadania, - wyniki badań wykonanych przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium badające nawierzchnie sportowe potwierdzające parametry techniczne nawierzchni wyszczególnione w dokumentacji projektowej, - aktualny Atest Państwowego Zakładu Higieny lub równoważnej instytucji z państwa członkowskiego Unii Europejskiej/EFTA, - próbkę oferowanej nawierzchni o wymiarach minimum 10x10 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu, - badania na zgodność z ochroną środowiska naturalnego wykonane przez niezależne akredytowane przez IAAF laboratorium potwierdzające wymagane minimalne zawartości metali ciężkich wyszczególnionych w dokumentacji projektowej, - aktualny dokument potwierdzający wdrożenie przez producenta nawierzchni polityki zarządzania jakością EN ISO 9001, - kartę techniczną oferowanego systemu, - aktualny certyfikat IAAF (Product Certificate) dla oferowanej nawierzchni dla grubości określonej w ofercie, 2) trawy z rolki: - autoryzację murawy wystawioną i podpisaną przez producenta, - próbkę trawy z rolki wielkości minimum 25x25 cm, - paszport trawy z rolki potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w dokumentacji projektowej, - badanie trawy z rolki potwierdzające spełnienie normy DIN 18035-4 nie starsze niż 6 miesięcy. 11. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, jednakże nie później niż w terminie 10 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu propozycję kolorystyki bieżni w celu uzyskania potwierdzenia, iż zastosowana kolorystyka jest zgodna z wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 130.000,00 złotych (słownie złotych: sto trzydzieści tysięcy 00/100). 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy PZP, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP O/Sieradz Nr 86 1020 4564 0000 5502 0040 9680. 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu należy umieścić w odrębnej kopercie załączonej do oferty. Uwaga! W przypadku wadium wnoszonego w poręczeniach, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 5), z treści tych dokumentów musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy PZP. Wyżej wymienione gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. Termin, w którym żądanie zapłaty Zamawiającego powinno dotrzeć do gwaranta lub poręczyciela musi dawać możliwość realnego zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z gwarancji lub poręczenia w przypadku zaistnienia w terminie związania ofertą któregokolwiek z przypadków, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. Termin ten musi uwzględniać w szczególności czas niezbędny na dostarczenie pisemnego żądania zapłaty Zamawiającego do gwaranta lub poręczyciela. 7. Niewniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Grubość oferowanej nawierzchni
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umsieradz.finn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach