Przetargi.pl
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej (domu ludowego) w Zielkowicach, gmina Łowicz - Etap I

Gmina Łowicz ogłasza przetarg

 • Adres: 99-400 Łowicz, ul. Długa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 830 26 30 , fax. 46 830 26 31
 • Data zamieszczenia: 2016-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łowicz
  ul. Długa
  99-400 Łowicz, woj. łódzkie
  tel. 46 830 26 30, fax. 46 830 26 31
  REGON: 75014831900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.uglowicz.nv.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej (domu ludowego) w Zielkowicach, gmina Łowicz - Etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących Etapu I rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej (domu ludowego) w Zielkowicach na terenie gminy Łowicz i obejmuje: - rozbudowę budynku świetlicy - wykonanie stanu surowego otwartego - projektowana powierzchnia rozbudowy budynku - 126,50 m2 (roboty ziemne, fundamenty), - rozbiórkę istniejącego pokrycia dachowego z płyt azbestowo - cementowych, - rozbiórkę części więźby dachowej, - wykonanie nowego pokrycia dachu z blachodachówki, - montaż instalacji uziomowej i odgromowej, - rozbiórkę istniejących schodów zewnętrznych wejściowych i bocznych, - wykonanie nowych schodów zewnętrznych z podjazdem i balustradą, - rozbiórkę istniejącego szamba i kolidujących elementów betonowych, - dostawę i montaż nowego zbiornika szamba, - roboty towarzyszące ww. robotom budowlanym. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wprowadzoną do zasobu geodezyjno-kartograficznego Starostwa Powiatowego w Łowiczu (również w wersji elektronicznej - z rozszerzeniem plików .dwg lub .dxf) opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach. Inwentaryzację należy dostarczyć Zamawiającemu w ciągu 40 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 3. Wykonawca obejmie gwarancją całość przedmiotu zamówienia na okres minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, t.j.: do dnia 24 marca 2016 r. do godz. 10:00. 3. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy p.z.p., tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1804 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: PKO SA II Oddział Łowicz 85 1240 1819 1111 0000 1088 6643 z adnotacją: wadium na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w Zielkowicach. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Potwierdzoną za zgodność kserokopię dowodu zapłaty wadium należy dołączyć do oferty. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie oraz musi zawierać następujące elementy: wskazanie Wykonawcy, wskazanie Zamawiającego czyli beneficjenta gwarancji /ubezpieczenia, wskazanie Gwaranta (banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego udzielającego gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, nazwę postępowania, wskazanie sumy gwarancyjnej, określenie terminu ważności gwarancji, z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązania gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia Zamawiającemu na pierwsze pisemne żądanie pełnej sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności określone w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy p.z.p. 9. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert - termin związania ofertą. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy z sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 14. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy p.z.p., a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy p.z.p., a następnie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p. 15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania ustawy Prawo zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 ustawy p.z.p.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.uglowicz.nv.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach