Przetargi.pl
Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej - Rozbiórka budynku Szkoły Podstawowej, budynku gospodarczego i śmietnika na działce nr 209/3 przy ul. Szkolnej w miejscowości Kwiatkowice, gm. Wodzierady - etap I.

Gmina Wodzierady ogłasza przetarg

 • Adres: 98-105 Wodzierady, Wodzierady 24
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 677 33 22 , fax. 43 677 33 15
 • Data zamieszczenia: 2016-06-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wodzierady
  Wodzierady 24 24
  98-105 Wodzierady, woj. łódzkie
  tel. 43 677 33 22, fax. 43 677 33 15
  REGON: 73093455900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodzierady.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku Szkoły Podstawowej w Kwiatkowicach o charakterystyce niskoemisyjnej - Rozbiórka budynku Szkoły Podstawowej, budynku gospodarczego i śmietnika na działce nr 209/3 przy ul. Szkolnej w miejscowości Kwiatkowice, gm. Wodzierady - etap I.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynku Szkoły Podstawowej, budynku gospodarczego i śmietnika na działce nr 209/3 przy ul. Szkolnej w miejscowości Kwiatkowice, gm. Wodzierady Ogólna charakterystyka budynków: - Obiekty przeznaczone do wyburzenia to budynki parterowe z częścią piętrową, podpiwniczone. Dach spadzisty, wykonany w technologii tradycyjnej. Powierzchnia użytkowa szkoły wynosi ok. 1560m2, powierzchnia zabudowy 1320m2, a kubatura ok. 5030m3. Powierzchnia użytkowa budynku gospodarczego wynosi 103m2, powierzchnia zabudowy 128m2. Budynki wyposażone są w instalację wod.-kan. i elektryczną. W zakres prac do wykonania wchodzą m. in. - zabezpieczenie i wydzielenie terenu ogrodzeniem tymczasowym w wymaganym pasie bezpieczeństwa, odłączenie wszystkich instalacji i mediów, wraz z przyłączem energetycznym ze zgłoszeniem do Zakładu Energetycznego, demontaż wyposażenia wewnętrznego, armatury sanitarnej, demontaż wszelkich urządzeń, szaf wnękowych itp., następnie demontaż obróbek blacharskich, parapetów, ślusarki, stolarki okiennej i drzwiowej. Rozbiórkę elementów konstrukcyjnych budynku należy rozpocząć od rozbiórki dachu. W pierwszej kolejności należy zdemontować z dachu papę, a następnie deskowanie, elementy konstrukcyjne dachu, ścianki. Po dokonaniu demontażu dachu należy przystąpić do rozbiórki ścian nośnych i działowych zaczynając od góry, a kończąc na rozebraniu ścian fundamentowych i ław fundamentowych. Następnie należy usunąć warstwę gruntów budowlano-nasypowych zalegających w miejscu posadowienia budynku w obszarze pomiędzy ławami fundamentowymi. Następnie należy wykonać prace niwelacyjne terenu oraz inwentaryzację powykonawczą robót. Sposób wykorzystania materiałów z odzysku oraz wybór miejsca utylizacji odpadów leży w gestii Wykonawcy robót budowlanych. Dokładny opis zakresu i technologii wykonania znajduje się w załączonej dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz opracowanej specyfikacji technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wodzierady.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach