Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczyca - ul. Poznańska

Gmina Miasto Łęczyca ogłasza przetarg

 • Adres: 99-100 Łęczyca, ul. Marii Konopnickiej 14
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (024) 721 03 00 , fax. (024) 721 03 01
 • Data zamieszczenia: 2016-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Łęczyca
  ul. Marii Konopnickiej 14 14
  99-100 Łęczyca, woj. łódzkie
  tel. (024) 721 03 00, fax. (024) 721 03 01
  REGON: 61101547700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.leczyca.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Łęczyca - ul. Poznańska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Poznańskiej w Łęczycy wraz z przebudową i budową kanalizacji deszczowej i przebudową wodociągu. Zakres zamówienia: a) przebudowa nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, zatok postojowych, zieleni oraz organizacja ruchu zgodnie z dokumentacją projektową. , b) przebudowa wodociągu wraz z przyłączami zgodnie z dokumentacją projektową c) budowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, wpustami ulicznymi i odwodnieniem liniowym zgodnie z dokumentacją projektową Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w TOMIE III SIWZ - Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentacja geotechniczna pozwolenia na budowę oraz zgłoszenie wykonania robót z dnia 24.07.2013r. oraz decyzja WUOZ-SK-C.5161.66.2016 KS z dnia 18.02.2016r. - załącznik nr 1b, inwentaryzacja geodezyjna załącznik nr 1a, załącznik graficzny nr 1. UWAGA 1: Zamawiający informuje, że w roku 2015 wykonana została część robót budowlanych objętych załączoną dokumentacja projektową etap I zgodnie z załączonym załącznikiem graficznym nr 1. W związku z powyższym Zmawiający załącza inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót w roku 2015 - załącznik nr 1a. UWAGA 2: Zamawiający informuje, że limit wydatków na rok 2016 nie może przekroczyć 57% wartości złożonej oferty pozostałe 43% płatne w I kwartał 2017 roku. Limit wydatków na poszczególne lata może ulec zmianie w związku z procedurą pozyskania środków zewnętrznych na sfinansowanie przedmiotu umowy oraz dokonaniem zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca w zakresie środków własnych w roku 2016. 4.2. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwanej w dalszej części STWiORB), stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w dokumentacji projektowej i STWiORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia. 4.3. Odpowiednio do rodzaju robót występujących w niniejszym zamówieniu Wykonawca, na koszt własny, zobowiązany będzie do: 1. przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych zgodnie z decyzją WUOZ-SK-C.5161.66.2016 KS z dnia 18.02.2016r.- złącznik nr 1b, zapewnienia nadzoru archeologicznego zgodnie z decyzją WUOZ-SK-C.5161.66.2016 KS z dnia 18.02.2016r. - załącznik nr 1b i w przypadku natrafienia podczas prac ziemnych na obszarze objętym inwestycją na nieruchome obiekty archeologiczne, zabytkowe nawarstwienia kulturowe lub relikty zabudowy Wykonawca o dokonanym odkryciu powiadomi właściwy WUOZ i przeprowadzi na swój koszt wszelkie badania archeologiczne. Na przeprowadzenie badań archeologicznych Wykonawca wystąpi o pozwolenie do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Skierniewicach zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zakres badań, o których mowa powyżej, obejmuje: 1) opracowanie programu prowadzenia archeologicznych badań ratowniczych, 2) opracowanie wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie archeologicznych badań ratowniczych, 3) złożenie w uzgodnieniu z Zamawiającym kompletnego wniosku do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zwanego dalej ŁWKZ) , 4) uzyskanie pozwolenia ŁWKZ na prowadzenie badań ratowniczych objętych przedmiotem zamówienia, 5) wykonanie ratowniczych archeologicznych badań wykopaliskowych, w zakresie niezbędnym dla umożliwienia rozpoczęcia realizacji robót budowlanych: 6) magazynowanie, konserwację i dozór pozyskanych dóbr kultury i przekazanie ich, zgodnie z decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w skrócie: ŁWKZ ) do wskazanych zbiorów muzealnych, 7) uzyskanie od ŁWKZ potwierdzenia zakończenia i odbioru końcowego prac objętych zamówieniem, umożliwiającego rozpoczęcie prac budowlanych przy realizacji inwestycji. 8) sporządzenia sprawozdania z wykonanych badań archeologicznych, stwierdzającego m.in. możliwość rozpoczęcia przez Zamawiającego prac budowlanych przy realizacji inwestycji, przekazanie sprawozdania zamawiającemu i ŁWKZ (wersja papierowa i elektroniczna, 9) opracowanie wyników przeprowadzonych badań archeologicznych, zgodnie ze standardami określonymi w Rozporządzeniu, przekazanie dokumentacji zamawiającemu i ŁWKZ. Zamawiający informuje, że we wrześniu 2015 roku w trakcie I - szego ETAPU związanego z przebudową ul. Poznańskiej przeprowadzono ratownicze badania wykopaliskowe. 2. planowania, koordynacji i zarządzania sprawami związanymi z realizacją Inwestycji oraz sprawami administracyjnymi związanymi z realizacją Inwestycji; Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu nazwiska osób odpowiadających za koordynację prac i prowadzenie spraw administracyjnych związanych z realizacją Inwestycji w terminie 3 dni roboczych od dnia ich ustanowienia lub zmiany, 3. prawidłowej organizacji terenu budowy, zachowania ładu i porządku, prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym również zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowymi oraz zasadami ochrony środowiska. Zamawiający oraz jego przedstawiciele zastrzegają sobie prawo do wglądu w dokumentację BHP Wykonawcy; w przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji lub nieprzestrzegania zasad BHP w prowadzeniu robót, Zamawiający oraz jego przedstawiciele mogą wstrzymać wykonywanie robót do czasu usunięcia zaniedbań z zastosowaniem wszelkich konsekwencji prawnych i finansowych wynikających z umowy, 4. dostarczenia na dzień przekazania terenu budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wraz z planem sytuacyjnym zagospodarowania placu budowy, 5. wykonania umowy zgodnie z jej zakresem, 6. zapewnienia nadzoru na budowie przez kierowników robót posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym, 7. wykonania tymczasowych przyłączy mediów we własnym zakresie i na swój koszt w obrębie terenu budowy lub poza nim. Wykonawca będzie ponosił m.in. koszty zużycia wody i energii elektrycznej, koszty połączeń telefonicznych z terenu budowy, związanych wyłącznie z realizacją zakresu umowy i zawrze w związku z tym z firmami zajmującymi się dostawą tych mediów osobne umowy, 8. prowadzenia dzienników budowy, który winien nieprzerwanie znajdować się na terenie budowy i być w tym czasie do pełnej dyspozycji Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru, bądź też wskazanych przez nich innych osób trzecich lub podmiotów, 9. zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska w miejscu robót i jego otoczeniu, 10. zapewnienia dojazdów i dojść do posesji na czas prowadzenia robót. Dodatkowo Zamawiający informuje, że na terenie inwestycji znajduje się stacja paliwowa, do której należy umożliwić w trakcie trwania budowy dojazd zarówno klientów stacji oraz samochodu dostarczającego paliwo (cysterny). 11. uzgodnienia z Zarządcami terenów, sposobów i organizacji realizacji prac, uzyskania wszelkich decyzji i uzgodnień w zakresie realizacji inwestycji, również w związku zajęciem gruntu, wymaganych przepisami prawa i poniesienie wszelkich opłat z tego tytułu, 12. nagrania na taśmie video lub płycie CD/DVD terenu budowy, stanu nawierzchni na odcinkach poza pasem robót drogowych, przed rozpoczęciem robót i przekazania nagrania w terminie 5 dni od przekazania terenu budowy, 13. wykonanie kontrolnych wykopów w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, 14. uzgodnienie z eksploatatorem sieci, tj. Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Łęczycy terminów, sposobów i organizacji realizacji prac. Zlecenie do PGKiM Sp. z o. o. czynności związanych z zamknięciem, a następnie otwarciem zasuw na istniejącej sieci wodociągowej, 15. wykonanie na koszt i z materiałów Wykonawcy włączenia wybudowanych wodociągu i kanału do istniejących sieci, jak również montażu wszelkiej armatury przewidzianej do zainstalowania na czynnej sieci wodociągowej; 16. wykonania dokumentacji powykonawczej zgodnie z ustawą z dn. 07.07.1994r.Prawo Budowlane 17. zabezpieczenia terenu robót i zmiana organizacji ruchu kołowego na czas budowy, zgodnie z projektem opracowanym przez Wykonawcę dla całego zakresu robót 18. przeprowadzenia prób szczelności po wybudowaniu sieci, 19. przeprowadzenia płukania, dezynfekcji i badania bakteriologicznego próbek wody pobranych z przewodów po wybudowaniu wodociągu. Badania próbek wody należy zlecić do laboratorium o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, 20. doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego i przekazanie go właścicielom lub władającym, na odcinkach poza pasem robót drogowych, 21. zapewnienia obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań przewidzianych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 22. zapewnienia obsługi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługę w trakcie realizacji, inwentaryzację powykonawczą z planszą zbiorczą uzbrojenia wraz z docelową organizacją ruchu), 23. Wykonawca deklaruje, że są mu znane warunki wodne i gruntowe oraz że ponosi wszelkie ryzyko w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności w tym zakresie, z włączeniem natrafienia na znaleziska archeologiczne, niewybuchy oraz inne nie zinwentaryzowane kable, rury i przewody podziemne, 24. wykonania i przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiającemu projektu tymczasowej organizacji ruchu, co najmniej 14 dni wcześniej i mieć go zatwierdzonego najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót oraz utrzymania w trakcie realizacji zadania tymczasowej organizacji ruchu na czas robót, a po ich zakończeniu do jej demontażu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać docelowe wjazdy gospodarcze, 25. ponadto elementem organizacji ruchu będzie oznakowanie informacyjne w postaci tablic informujących o utrudnieniach w ruchu i proponowanych objazdach. 26. koszty związane z zapewnieniem prawidłowej organizacji ruchu w czasie trwania robót ujęte są w wynagrodzeniu Wykonawcy, 27. sporządzania i przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkich niezbędnych, posiadających odpowiednie uzgodnienia, projektów technologicznych robót towarzyszących wymaganych przepisami, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 28. zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa, 29. zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio na zewnątrz terenu robót oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów tymczasowych robót, 30. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz za natychmiastowe usuwanie odpadów i niewykorzystanych materiałów, a także za usunięcie wszelkiego typu baraków i innych budowli tymczasowych. 31. utrzymania w czystości dróg publicznych i prywatnych, chodników, krawężników itp. znajdujących się w otoczeniu terenu budowy dojazd do terenu budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu. Wykonawca będzie zobowiązany naprawiać na swój koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i ewentualne kary nałożone przez Policję, Straż Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy, 32. w przypadku nienależytego utrzymywania porządku na terenie budowy lub też w jego otoczeniu (w tym dróg dojazdowych) Zamawiający zastrzega sobie prawo jego uporządkowania lub otoczenia własnym staraniem i obciążenia jego kosztami Wykonawcę, po wcześniejszym jednorazowym wezwaniu Wykonawcy do utrzymywania porządku i nie zastosowaniu się przez Wykonawcę do wezwania w ciągu 2 dni roboczych, 33. podpisanie protokołu odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań do wykonania wszelkich ewentualnych robót uzupełniających, wymaganych przez odpowiednie organa administracji do wydania pozwolenia na użytkowanie obiektów stanowiących przedmiot Inwestycji, a także do usunięcia wszelkich wad lub usterek, które zostały stwierdzone w okresie gwarancji lub rękojmi, 34. zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem działania Siły Wyższej, 35. zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt, 36. wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót, 37. pokrycia wszelkich kosztów prac projektowych związanych z wprowadzaniem na jego wniosek zamiennych rozwiązań projektowych w stosunku do dokumentacji projektowej i innych, 38. w przypadku sporządzenia przez Wykonawcę zamiennych projektów wykonawczych, Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia i skoordynowania wyżej wymienionych projektów z Projektantem i Zamawiającym, 39. w przypadku wystąpienia takiej konieczności, zapewnienia pracy w godzinach popołudniowych, w soboty, niedziele i święta. Zamawiający przewiduje pracę w godzinach nocnych oraz w soboty i niedziele 40. przyjęcia na siebie obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21), a w szczególności prowadzenie kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu do uprawnionego odbiorcy i dostarczenie ich kopii do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i składowania materiałów odpadowych określonych ustawą o odpadach oraz zapisami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 41. zapewnienia wysypiska i tymczasowego składowiska odpadów, w tym zapewnienia miejsca wywiezienia gruzu asfaltowego, betonowego i innego pochodzącego z rozbiórki oraz składników nasypu (grunt lub inne), pochodzące z demontażu materiały, Wykonawca usunie z terenu budowy na własny koszt (w tym koszt ewentualnej utylizacji). 42. Zamawiający zastrzega, iż materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wykorzystania winny być zabezpieczone (materiały nawierzchniowe ułożone na paletach) i przewiezione na miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 25 km od placu budowy. Wywóz przedmiotowych materiałów nastąpi po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, na koszt wykonawcy, 43. zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, 44. powiadomienia poszczególnych gestorów sieci infrastruktury technicznej o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji ) w imieniu Zamawiającego, 45. posiadania wykazu używanych substancji i preparatów niebezpiecznych oraz stosowanie ich zgodnie z dołączonymi do nich kartami chemicznymi, 46. utrzymania w czasie realizacji zadania terenu robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz zapewnienia usunięcia i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych, 47. umożliwienia wstępu na teren robót pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych ustawą, 48. uporządkowania terenu i przekazania go Zamawiającemu w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, 49. do zapewnienia uczestnictwa Kierownika Budowy Wykonawcy w spotkaniach koordynacyjnych, prowadzonych z Zamawiającym, 50. do zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich informacjach przekazywanych pomiędzy Wykonawcą i Projektantem, 51. do naprawienia na swój koszt wszelkich spowodowanych przez siebie szkód oraz ponoszenia wszelkich związanych z tym kosztów i opłat, 52. wbudowywania materiałów odpowiadających, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 ze zm.) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Na potwierdzenie powyższego Kierownik budowy zobowiązany jest przechowywać na budowie dokumenty potwierdzające zgodność wbudowanych materiałów z ustawą, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszystkie główne materiały niezbędne do wykonani przedmiotu umowy przed ich dostarczeniem na teren budowy, muszą uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Dostarczenie na teren budowy materiałów nie zatwierdzonych stanowi ryzyko Wykonawcy; 53. do uczestniczenia w odbiorze robót wraz z Zamawiającym; 54. do przeprowadzania wszelkich wymaganych testów, sprawdzeń i prób, niezbędnych odbiorów urządzeń i instalacji oraz do przedstawiania protokołów odbiorczych Zamawiającemu, niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, 55. za dni robocze strony przyjmują dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 40.000,00 PLN słownie: czterdzieści tysięcy złotych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji jakości i rękojmi
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.leczyca.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach