Przetargi.pl
Remont dachu budynku mieszkalnego frontowego na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 169.

Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie ogłasza przetarg

 • Adres: 90-615 Łódź, Pl. Barlickiego 11
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6330180 , fax. 42 6339607
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Polesie
  Pl. Barlickiego 11 11
  90-615 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6330180, fax. 42 6339607
  REGON: 10161165900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.polesie.azk.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dachu budynku mieszkalnego frontowego na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 169.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont dachu budynku mieszkalnego frontowego na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 169 - pokrycie powierzchni ok 315 m2 papą termozgrzewalną wierzchniego krycia na włóknienie poliestrowej 250g/m2 gr 5,2 mm odporną na niską temperaturę do -25?C. (Wykonawca zastosuje termozgrzewalną papę podkładową na włókninie poliestrowej o parametrach nie gorszych niż 200g/m2 włókniny poliestrowej, gr 4,0mm). Szczegółowy zakres remontu określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ 2.Zamawiający wymaga aby Wykonawcy ubiegający się o zamówienie przeprowadzili wizję lokalną celem szczegółowego zapoznania się, przed złożeniem oferty, z aktualnym stanem technicznym budynku oraz warunkami realizacji zamówienia. Zamawiający nie będzie respektował żadnych zarzutów wynikających z nieznajomości przez Wykonawców specyfiki i charakteru robót, jeśli okoliczności te możliwe były do ustalenia przy przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. W celu ustalenia terminu wizji należy skontaktować się z Zamawiającym 3.Zakres świadczenia wykonawcy obejmuje też urządzenie własnym kosztem i staraniem zaplecza budowy i ponoszenie kosztów jego utrzymania. 4.Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia, na okres 60 miesięcy licząc od dnia podpisania Protokołu Odbioru Końcowego; 5.Wykonawca na własny koszt zapewni składowanie powstałych w wyniku prowadzonych robót odpadów i gruzu oraz na własny koszt usunie je z miejsca prowadzonych robót. Koszty związane z uporządkowaniem terenu po robotach oraz koszty wysypiska wykonawca uwzględni w cenie oferty. 6.Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści wszelkiej dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się, więc zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. 7.Roboty objęte zamówieniem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2003 Nr 120 poz. 1126) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003 Nr 47 poz. 401).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452600007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. 1. Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 200,00 zł 2. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Getin Bank SA nr rachunku 16 1560 0013 2376 1415 9000 0005, z dopiskiem na przelewie: Wadium - Remont dachu, ul. Wólczańska 169. 4. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej - dokument potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, b) innej niż pieniądz - do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy PZP. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.polesie.azk.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach