Przetargi.pl
Dostawa miału węglowego do kotłowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie - 2/2013

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie ogłasza przetarg

 • Adres: 98-290 Warta, ul. 3 Maja 29
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 8294121 , fax. 43 8294121
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie
  ul. 3 Maja 29 29
  98-290 Warta, woj. łódzkie
  tel. 43 8294121, fax. 43 8294121
  REGON: 10055478700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: liceumwarta.home.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa miału węglowego do kotłowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie - 2/2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 75 ton miału węglowego o parametrach nie gorszych niż: - wartość opałowa - minimum 26000 kJ/kg, - zawartość popiołu - maksimum 9%, - zawartość siarki - maksimum 0,8%, - wilgotność - maksimum 10%. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w 3 równych częściach. Każda z 3 części dostawy poprzedzona zostanie pisemnym wnioskiem Zamawiającego o dostawę a jej realizacja nastąpi w terminie do 5 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wniosku. Dostawy realizowane będą pojazdem samowyładowczym o nacisku do 8 ton na oś i długości do 11 m a ich odbiór odbywać się będzie w godz. od 7-ej do 15-tej na placu składowym Kotłowni Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091110000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.liceumwarta.home.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach