Przetargi.pl
roboty budowlane w podzielane na II części, polegające na remoncie lokali mieszlanych; Kilińskiego 141 m 14 w Łodzi oraz Nowomiejska 5 m 28 w Łodzi

Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście ogłasza przetarg

 • Adres: 90-103 Łódź, ul. Piotrkowska 86
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 630 08 06 , fax. 42 630 08 08
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Administracja Zasobów Komunalnych Łódź-Śródmieście
  ul. Piotrkowska 86 86
  90-103 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 630 08 06, fax. 42 630 08 08
  REGON: 10161174800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.srodmiescie.azk.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  roboty budowlane w podzielane na II części, polegające na remoncie lokali mieszlanych; Kilińskiego 141 m 14 w Łodzi oraz Nowomiejska 5 m 28 w Łodzi
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: Kilińskiego 141 m 14 w Łodzi: remont lokalu wolnego w branżach budowlanej, wodno-kanalizacyjnej i c.o. i instalacji elektrycznej tj. częściowa wymiana tynków ścian i sufitów wraz z przygotowaniem podłoża pod malowanie, dwukrotne w 100% malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną, remont podłóg wraz z cyklinowaniem i lakierowaniem parkietów oraz listew przypodłogowych, wykonanie i montaż 1 szt. okna z profili PCV, naprawa i malowanie stolarki okiennej szt. 5 i stolarki drzwiowej, wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, wymiana urządzeń sanitarnych oraz grzejników instalacji c.o., wykonanie pozostałych robót towarzyszących, w lokalu. Nowomiejska 5 m 28 w Łodzi: remont lokalu wolnego w branżach budowlanej; wodno-kanalizacyjnej i instalacji elektrycznej tj. demontaż kasetonów w kuchni i I pokoju, rozebranie ścianki działowej w kuchni, uzupełnienie tynków wewnętrznych na ścianach, likwidacja zawilgocenia ścian, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów w 100% do malowania, przetarcie tynków, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów w 100% w kolorze jasnym, dwukrotne malowanie olejne lamperii w kuchni i WC, zamurowanie podokienników, pasowanie, naprawa i malowanie stolarki drzwiowej i okiennej, zerwanie starej wykładziny rulonowej PCV w kuchni, WC i I pokoju, w II-gim pokoju przybicie do podłogi płyty OSB, ułożenie nowej wykładziny rulonowej PCV i przybicie nowych listew przypodłogowych, demontaż instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, zakup i montaż nowej kuchni węglowej, demontaż wkładu ochronnego z kanału kominowego po kotle gazowym centralnego ogrzewania, wymiana zlewozmywaka dwukomorowego z syfonem i kranem czerpalnym z ruchomą wylewką, wymiana umywalki z syfonem i baterią umywalkową, wymiana miski sedesowej z deską i dolnopłukiem, wymiana unstalacji elektrycznej wewnętrznej wraz z osprzętem, przygotowanie instalacji elektrycznej do ogrzewania elektrycznego pokoju nr I i II, zakup i montaż 1 szt pieca konwektorowego i 1 szt. pieca akumulacyjnego przystosowanych mocą do kubatury pomieszczeń, wykonanie pozostałych robót towarzyszących w lokalu. z opisem czynności i w ilościach zawartych w załączonych przedmiarach robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.srodmiescie.azk.lodz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach