Przetargi.pl
Roboty budowlane przy budynku Starostwa Powiatowego w Iławie

Starostwo Powiatowe w Iławie ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Gen. Wł. Andersa 2a
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6490742 , fax. 089 6496600
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Iławie
  ul. Gen. Wł. Andersa 2a 2a
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6490742, fax. 089 6496600
  REGON: 51075081200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_ilawski/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Roboty budowlane przy budynku Starostwa Powiatowego w Iławie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy budynku Starostwa Powiatowego w Iławie. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać prace polegające na: budowie chodników z kostki betonowej, budowie miejsc postojowych z kostki betonowej, przebudowie ogrodzenia, przebudowie opaski wokół budynku Starostwa Powiatowego, renowacji studzienek przyokiennych, zakupie, transporcie i montażu elementu drobnej formy architektonicznej - miejsce na gromadzenie odpadów, zakupieniu, transporcie i montażu 2 szt. słupków parkingowych, zniwelowaniu nawierzchni parkingu dla pracowników tłuczniem sortowanym, remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - asfaltowymi parkingu dla pracowników. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz pomocniczo przedmiar robót stanowiące załączniki do SIWZ. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od dnia dokonania odbioru końcowego. Wykonawca zabezpieczy maszyny i narzędzia niezbędne do wykonania zadania. Zaleca się by Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie, gdzie mają być prowadzone roboty objęte przedmiotem zamówienia. Zamawiający informuje, że na etapie składania ofert nie żąda przedłożenia kosztorysu uproszczonego. Przedmiotowy kosztorys wybrany Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć przed podpisaniem umowy. Zadanie realizowane będzie na terenie posesji należącej do Zamawiającego, ul. Gen. Wł. Andersa 2A, 14-200 Iława, dz. Nr 197, obręb 10. W trakcie wykonywania robót budynek będzie użytkowany. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia która zostanie powierzona podwykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_ilawski
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach