Przetargi.pl
zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do projektu Klub Młodych Omnibusów w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowane w Szkołach Podstawowych Gminy Purda

Gmina Purda ogłasza przetarg

 • Adres: 11-030 Purda,
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5122223 , fax. 89 5122280
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Purda
  11-030 Purda, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5122223, fax. 89 5122280
  REGON: 51074318900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.purda.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do projektu Klub Młodych Omnibusów w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowane w Szkołach Podstawowych Gminy Purda
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego do projektu Klub Młodych Omnibusów w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w Szkołach Podstawowych w Gminie Purda. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ze specyfikacją rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot dostawy zawarto w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji (formularz ofertowy). Wszystkie zamawiane przedmioty powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, oraz winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. Każda pozycja części zamówienia musi być wyceniona przez Wykonawcę. Jeden wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie wymienione niżej części: 1.Część 1 programy edukacyjne, 2.Część 2 podręczniki, słowniki i inne pomoce, 3.Cześć 3 gry edukacyjne, 4.Część 4 materiały biurowe i plastyczne, 5.Część 5 pomoce dydaktyczne do zajęć z przyrody, 6.Część 6 rekwizyty teatralne (materiały i akcesoria scenograficzne), 7.Część 7 sprzęt komputerowy (laptopy), 8.Część 8 tablice interaktywne, 9.Część 9 projektory do obsługi tablic interaktywnych, Jeżeli w szczegółowym wykazie pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego wskazano nazwy zwyczajowe lub produkty konkretnych producentów, to nie mają one na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy Pzp a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i określenie cech technicznych. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany z nazwy przez Zamawiającego w załączniku nr 1 do SIWZ) pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Wykonawca, powołujący się na rozwiązania równoważne, winien wykazać, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnianie opisywanych wymagań. Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych i sprzętu elektronicznego z podziałem na części zawarty jest w załączniku nr 1do SIWZ (formularz ofertowy). Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dostarczenia przedmiotu umowy do wskazanego przez Zamawiającego miejsca (4 miejsc - dla tablic interaktywnych, laptopów i projektorów) na terenie Gminy Purda.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 481900006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.purda.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach