Przetargi.pl
Świadczenie usług oczyszczania i wywozu odpadów stałych z terenu gminy i miasta Pisz

Gmina Pisz ogłasza przetarg

 • Adres: 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 087 4241200, 4241223 , fax. 087 4235429
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pisz
  ul. Gustawa Gizewiusza 5 5
  12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 087 4241200, 4241223, fax. 087 4235429
  REGON: 00526506000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pisz.pl/bip
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług oczyszczania i wywozu odpadów stałych z terenu gminy i miasta Pisz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług oczyszczania i wywozu odpadów stałych z terenu gminy i miasta Pisz w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r., a w szczególności: 1) ustawienie pojemników KP-7 o poj. 7,2 m3 i wywóz nieczystości stałych wraz z utrzymaniem i konserwacją pojemników. Ilość pojemników KP-7 - 3 sztuki - zapewni Wykonawca. Wykaz miejsc, w których zostaną ustawione pojemniki KP-7: w miejscowościach: Zdory - Szeroki Ostrów - 1 szt., Pisz - Jeże (parking leśny przed miejscowością Jeże) - 1 szt., Turośl (parking przy drodze leśnej) - 1 szt.; 2) ustawienie pojemników POK 11 o poj. 2,2 m3 i wywóz nieczystości stałych wraz z utrzymaniem i konserwacją pojemników. Ilość pojemników POK 11 - 4 sztuki - zapewni Zamawiający. Wykaz miejsc, w których zostaną ustawione pojemniki POK 11: ul. Gustawa Gizewiusza nr 5 - 1 szt., w miejscowościach: Łupki (plaża) - 1 szt., Wiartel Mały (przy nowym pomoście) - 1 szt., Kociołek Szlachecki (parking przy plaży) - 1 szt.; 3) opróżnianie koszy ulicznych - 80 szt., usytuowanych przy ulicach wraz z utrzymaniem i konserwacją. Wykaz ulic, przy których zlokalizowane są kosze uliczne, objęte zamówieniem: ul. Olsztyńska do Snopek, Snopki; ul. Grunwaldzka; ul. Warszawska (od ronda przy stacji Orlen w kierunku miasta Kolno); Pl. Daszyńskiego, teren za kinem, ul. Ratuszowa, ul. Wyzwolenia + nadbrzeże; przy drodze krajowej nr 63 Pisz - Maldanin (przy chodniku); ul. Czerniewskiego - most - ul. Kwiatowa; ul. Klementowskiego; 4) utrzymanie w należytym stanie porządkowym 52 wiat przystankowych i przystanków autobusowych oraz 53 zatok autobusowych na terenie gminy Pisz. Wykaz wiat i przystanków autobusowych na terenie gminy Pisz: Stare Guty, Kwik, przy skrzyżowaniu drogi krajowej nr 63 z drogą powiatową do m. Kwik, Wiartel, Maldanin, Zdory, Kociołek Szlachecki, Jeże, Rakowo Piskie, Pogobie Średnie, Uściany, Szczechy Wielkie, Borki, Ciesina, Łupki, Łupki - Kolonia, Turośl, Łysonie, Rostki, Pilchy, Babrosty, Turowo Duże, Karpa, Bogumiły, Rakowo, Hejdyk (2 szt.), Rybitwy (przy drodze krajowej do m. Biała Piska), Liski, Zawady, Pogobie Tylne, Turowo, skrzyżowanie drogi krajowej nr 63 z drogą do m. Turowo, Kocioł Duży, Jeglin, Trzonki, Pietrzyki, Karwik, Kałęczyn, Jaśkowo, Maszty, Trzonki (przy drodze krajowej nr 63), Szczechy Wielkie (przy drodze krajowej nr 63), Kocioł. Wykaz wiat i przystanków autobusowych na terenie miasta Pisz: ul. Grunwaldzka, ul. Klementowskiego - przy blokach, ul. Klementowskiego - przy szkole, ul. Kwiatowa, ul. Warszawska I, ul. Warszawska II, ul. Zagłoby, ul. Wojska Polskiego. Wykaz zatok autobusowych przy drogach na terenie miasta i gminy Pisz: ul. Lipowa (przy Gimnazjum Nr 1 w Piszu); Droga Nr 58: Szeroki Bór Piski - strona lewa i prawa, Snopki - strona lewa i prawa; Droga Nr 58 b: ul. Grunwaldzka - strona lewa i prawa, ul. Klementowskiego - strona lewa i prawa, ul. Kwiatowa - strona prawa, ul. Mireckiego - strona lewa; Droga Nr 58: ul. Wojska Polskiego - strona lewa i prawa, Łupki - Kolonia - strona lewa i prawa, Babrosty - strona lewa i prawa, Rybitwy - strona lewa i prawa, Kocioł Duży - strona lewa i prawa, skrzyżowanie Rakowo - strona lewa i prawa; Droga Nr 63: skrzyżowanie na Kwik - strona lewa i prawa, Kociołek Szlachecki - strona lewa i prawa, skrzyżowanie na Rostki - strona lewa i prawa, Szczechy Wielkie - strona lewa i prawa, Trzonki - strona lewa i prawa, Jeglin I - strona lewa i prawa, Jeglin II - strona lewa i prawa, Maldanin - strona lewa i prawa, ul. Warszawska I - strona lewa i prawa, ul. Warszawska II - strona lewa i prawa, skrzyżowanie - Wilki - strona lewa i prawa, skrzyżowanie Kałęczyn - strona lewa i prawa, skrzyżowanie Bogumiły - most - strona lewa i prawa, skrzyżowanie Turowo - strona lewa i prawa, Turowo, Wiartel. 5) ustawienie i opróżnianie pojemników SM 110 przy świetlicach wiejskich we wsiach: Jeże, Borki, Bogumiły, Rakowo Piskie, Liski, Stare Guty, Ciesina, Turośl, Zdunowo, Uściany, Pogobie Średnie, Karwik, Zdory, Trzonki, Kwik, Rostki, Łysonie, Szczechy Wielkie, Hejdyk, Turowo Duże, Karpa, Wiartel, Pilchy, Szeroki Bór Piski. Ilość pojemników SM 110 - 25 szt. - zapewni Wykonawca. 6) uprzątanie, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Pisz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 905100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pisz.pl/bip
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach