Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze powyżej 50 g na rzecz Prokuratury Okręgowej w Elblągu i podległych jednostek rejonowych

Prokuratura Okręgowa w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, Bulwar Zygmunta Augusta 13
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 0-55 239-41-30 , fax. 0-55 239-41-12
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Elblągu
  Bulwar Zygmunta Augusta 13 13
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 0-55 239-41-30, fax. 0-55 239-41-12
  REGON: 00056947300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.elblag.po.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze powyżej 50 g na rzecz Prokuratury Okręgowej w Elblągu i podległych jednostek rejonowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla przesyłek o wadze powyżej 50 g przez Wykonawcę - Operatora na rzecz Prokuratury Okręgowej w Elblągu oraz podległych jednostek rejonowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia, zgodnie z przepisami : a) ustawy z dnia 12.06.2003 r. Prawo pocztowe ( Dz. U. z 2008 r. Nr 189 poz. 1159 z późn. zm.), b) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13.10.2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego ( Dz. U. Nr 183 poz. 1795 z późn. zm.), c) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 09.01.2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych ( Dz. U. Nr 5 poz. 34 z późn. zm.), d) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu karnym (Dz. U. Nr 108 poz. 1022 z dnia 26.06.2003 r ), e) rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. Nr 190 poz. 1277), f) międzynarodowe przepisy pocztowe. Usługa pocztowa obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych o masie powyżej 50 g oraz ich ewentualne zwroty świadczone przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Doręczanie przesyłek do siedzib Zamawiającego do godz. 09:00 od poniedziałku do piątku. Odbierania przesyłek z siedzib Zamawiającego do godz. 15:00 od poniedziałku do piątku. Zwracanie przesyłek do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy 2. Przedmiot zamówienia obejmuje również świadczenie usługi POCZTA FIRMOWA - polegającej na odbiorze przesyłek (rzeczy opatrzonych adresem, przekazanych do nadania jak: przesyłka polecona, przesyłka z zadeklarowaną wartością, paczka pocztowa, paczka pocztowa z zadeklarowaną wartością, paczka pocztowa PLUS w obrocie krajowym ekonomiczna i priorytetowa, przesyłka pocztowa na warunkach szczególnych ekonomicznych i priorytetowych, E-PRZESYŁKA, przesyłka pobraniowa ekonomiczna priorytetowa, przesyłka listowa nie rejestrowana, przesyłka reklamowa, worek M, przesyłek EMS w obrocie zagranicznym) w ramach zawieranych umów wraz z dokumentami nadawczymi, z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do siedziby urzędu pocztowego/punktu pocztowego w celu ich nadania. Czynności związane z dowozem przesyłek wykonywane są przez przedstawicieli Wykonawcy. Świadczenie usługi odbywać się będzie z częstotliwością odbioru przesyłek 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku, w 8 punktach odbioru jednostek prokuratury w Elblągu. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje także usługę POCZTEX w obrocie krajowym, w tym nadchodzących do nadawcy z opłatą przerzuconą na adresata oraz wydanie na podstawie upoważnienia określonego w załączniku nr 1, koperty i opakowania do usługi POCZTEX. Adresy siedzib jednostek organizacyjnych Prokuratury Okręgowej w Elblągu Prokuratura Okręgowa w Elblągu - ul. Bulwar Zygmunta Augusta 13 82-300 Elbląg Prokuratura Rejonowa w Elblągu - ul. Płk. Dąbka 8-12 82-300 Elbląg Prokuratura Rejonowa w Braniewie - ul. Sądowa 1 14-500 Braniewo Prokuratura Rejonowa w Ostródzie- ul. Jana III Sobieskiego 12 14-100 Ostróda Prokuratura Rejonowa w Iławie - ul. Wł. Andersa 2 14-202 Iława Prokuratura Rejonowa w Działdowie - ul. Jagiełły 31 13-200 Działdowo Prokuratura Rejonowa w Nowym Mieście Lubawskim - ul. Grunwaldzka 28 13-300 Nowe Miasto Lubawskie Prokuratura Rejonowa w Ostródzie Ośrodek Zamiejscowy w Morągu ul. Warmińska 17 A 14-300 Morąg.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.elblag.po.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach