Przetargi.pl
Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjncyh do drukarek i papieru kserograficznego do Urzędu Skarbowego w Bartoszycach

Urząd Skarbowy ogłasza przetarg

 • Adres: 11-200 Bartoszyce, ul. Bohaterów Warszawy 5
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 762-62-11 , fax. 89 762-54-10
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Skarbowy
  ul. Bohaterów Warszawy 5 5
  11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 762-62-11, fax. 89 762-54-10
  REGON: 51001467400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usbartoszyce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjncyh do drukarek i papieru kserograficznego do Urzędu Skarbowego w Bartoszycach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjncyh do drukarek i papieru kserograficznego do Urzędu Skarbowego w Bartoszycach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301976428
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.usbartoszyce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach