Przetargi.pl
Dostawy sukcesywne mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych do kuchni w internacie Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r. Znak sprawy: Z.S.P.01.2012

Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Kopernika 8a
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6492670 , fax. 089 6496173
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku
  ul. Kopernika 8a 8a
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6492670, fax. 089 6496173
  REGON: 51945594800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsilawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka powiatowa.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy sukcesywne mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych do kuchni w internacie Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013r. Znak sprawy: Z.S.P.01.2012
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia stanowią: dostawy sukcesywne mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych zwanego dalej towarem do kuchni w internacie Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie na okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. w tym: 1) Część 1 mięso wieprzowe i produkty wędliniarskie 2) Część 2 mięso i wędliny drobiowe 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami oraz wzór umowy. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż wraz z dostarczeniem przez Wykonawcę własnym transportem mięsa wieprzowego i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych do siedziby zamawiającego, po uprzednim telefonicznym zamówieniu przez Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie. Koszt transportu dostarczanej dostawy ponosi Wykonawca. 4. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 15131500-0, 15131400-9 5. Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych w stosunku do wskazanych w SIWZ pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów jakościowych nie gorszych od założonych w SIWZ 6. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wypełniając załącznik nr 4 - jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców 7. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić w sposób szczegółowy załącznik nr 1a i 1b do SIWZ. 8. Świadczenie Wykonawcy będzie obejmować sprzedaż mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie normami oraz dostarczenie na koszt Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. 9. Zamawiający ma prawo żądać sprawdzenia jakości mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych. 10. Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z formularzem ofertowym, wymogami sanitarno- epidemiologicznymi i weterynaryjnymi oraz ma być najlepszej jakości. 11. Dostawy sukcesywne mięsa i produktów wędliniarskich oraz mięsa i wędlin drobiowych odbywać się będą okresowo, na podstawie telefonicznych zamówień Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku dokonywanych do czterech razy w tygodniu, najpóźniej dzień przed dostawą, w dniu i godzinie, a także w ilości i asortymencie wskazanych każdorazowo w zamówieniu telefonicznym. 12. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona w okresie trwania umowy zamówień dostaw w zakresie przedmiotu zamówienia w całości, o wartości określonej w ofercie, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 13. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru dostawy jej obniżonej jakości, Zamawiający ma prawo nie przyjąć towaru i żądać jego wymiany, w terminie maksymalnie 2 godzin. 14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 15. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na całość części 1 lub/i całość części 2. 16. Wymagania dla produktów stanowiących przedmiot zamówienia (część 1 i 2) : 1) dostarczany towar musi być opakowany i przewożony w warunkach zgodnych z wymaganiami HACCP (Dz.U. z 2006r. Nr 171, poz. 1225 z późniejszymi zmianami) 2) realizowania dostaw zgodnie z wymogami sanitarnymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności, substancji pomagających w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych składników żywności (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 21 poz. 179), 3) dostarczania towarów (produktów) spełniających wymagania określone w Ustawie o warunkach zdrowotnych (Dz. U. nr 31 poz. 265 z 2005r.); 4) Produkty z długoterminowym okresem przydatności do spożycia muszą posiadać co najmniej 6 miesięczną datę przydatności do spożycia licząc od daty ich dostarczenia do Zamawiającego. Produkty z krótkim okresem przechowywania odpowiednio powinny posiadać co najmniej 4 dniowy termin przydatności do spożycia dla mięsa, wędlin i przetworów mięsnych świeżych oraz w przypadku wyrobów wędliniarskich paczkowanych co najmniej 14 dniowy termin do spożycia. 5) Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia 6) Zamawiający w asortymencie PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA określonego w specyfikacji FORMULARZA CENOWEGO stanowiącego załącznik nr 1a i 1b do SIWZ, wymaga aby: a) produkty posiadały nazwę (logo) producenta na opakowaniach zbiorczych oraz na opakowaniach jednostkowych; b) produkty były świeże i pierwszej jakości; c) produkty były oznakowane widocznym, aktualnym terminem przydatności do spożycia; d) produkty przetworzone (tj. wędliny, przetwory mięsne, konserwy) zgodnie z polską normą posiadały etykiety określające nazwę handlową produktu, procentowy skład surowcowy - tj. % zawartość mięsa w wędlinie oraz substancje stosowane w produkcji; e) mięso świeże pochodziło ze zwierząt do lat 3 i było pochodzenia polskiego; f) dostarczane produkty posiadały etykietę produktu - handlowy dokument identyfikacyjny (HDI); 7) Wymagania dla mięsa a) klasa I, świeże, b) czystość - mięso czyste, bez śladów zanieczyszczeń ciałami obcymi, dobrze wykrwawione, c) konsystencja - jędrna, elastyczna, odkształcająca się, d) smak i zapach - swoisty, charakterystyczny dla mięsa, bez oznak zaparzenia i zepsucia, nie dopuszczalny zapach płciowy lub moczowy, e) barwa - od jasnoczerwonej do ciemnoczerwonej, f) mięso oznakowane przez lekarza weterynarii - zdatne do spożycia, ze sztuk zdrowych, nie pochodzących z knurów i loch, a mięso wołowe ma być z bydła młodego, 8) Wymagania dla wędlin: a) klasa I, świeże, wystudzone, powierzchnia sucha, osłonka ściśle przylegająca, równomiernie pomarszczona, b) niedopuszczalne zacieki tłuszczu i galarety pod osłonką, jej pęknięcia i wyciek farszu, w osłonkach naturalnych lub sztucznych,
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151315000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 2 nie przewiduje pobierania wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zsilawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach