Przetargi.pl
Rewitalizacja terenu po byłym SKR

Gmina Chęciny ogłasza przetarg

 • Adres: 26-060 Chęciny, Pl. 2 Czerwca
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 151 006 , fax. 413 151 085
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chęciny
  Pl. 2 Czerwca 4
  26-060 Chęciny, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 151 006, fax. 413 151 085
  REGON: 52766400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.checiny.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja terenu po byłym SKR
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania w ramach rewitalizacji terenu po byłym SKR na: bibliotekę gmina, ośrodek kulturalny dla seniorów oraz dwa lokale usługowe z wewnętrznymi instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gazową, centralnego ogrzewania z kotłownia gazową, chłodzenia, wentylacji mechanicznej, elektryczną, fotowoltaiczną i odgromową wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym: drogę wewnętrzną, miejsca postojowe, komunikacje pieszą, miejsce do gromadzenia odpadów stałych, małą architekturę, mury oporowe. W ramach zamówienia należy wykonać infrastrukturę techniczna zewnętrzną obejmująca instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągową, elektryczną z oświetleniem terenu oraz rozbiórkę obiektów budowlanych z infrastrukturą techniczną kolidująca z inwestycją. Kategoria Obiektu Budowlanego - Biblioteka, Ośrodek Kultury - IX, Parkingi - XXII, Mury Oporowe - VIII - Kubatura brutto: 2880 m 3 - Powierzchnia zabudowy: 380,13 m 2 - Powierzchnia netto: 764,71 m 2 UWAGA! Uzyskany odpad w postaci złomu z robót rozbiórkowych należy zutylizować i przekazać Zamawiającemu karty przekazania odpadów. Wartość tych elementów należy zbilansować z wartością robót budowlanych tj. uwzględnić w cenie kosztorysowej zysk Wykonawcy z tytułu dysponowania odpadem złomu stalowego. W ramach przedmiotu zamówienia poza zakresem wskazanym w projekcie drogowym należy również wykonać odcinek ciągu pieszo-jezdnego od istniejącej krawędzi ścieżki rowerowej przy ul. Piłsudzkiego do początku opracowania projektu drogowego. Odcinek ciągu pieszo-jezdnego został wskazany na załączniku graficznym pt. "Dodatkowy odcinek ciągu pieszo-jezdnego". W ramach robót należy wykonać: - nawierzchnię o konstrukcji wskazanej w pkt. 3.2.1 opisu technicznego oraz rys D-PW-101 projektu wykonawczego drogowego o powierzchni 35m2. - regulację studni kanalizacji deszczowej przez zamontowanie pierścieni dystansowych śr. 100cm oraz włazu żeliwnego typu ciężkiego, - montaż barier drogowych ocynkowanych malowanych proszkowo na kolor żółty typu U12a z dwoma poprzeczkami o wymiarach 200 x 150 (110) cm - rura fi 48,3mm, - wykonanie przedłużenia muru oporowego wskazanego w projekcie branży drogowej o długości 2 x 6m wg rys D-PW-101 projektu wykonawczego drogowego. Prace należy wykonać zgodnie z opracowaną dokumentacja projektową, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz innymi przepisami prawa. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: a) dokumentacja projektowa; b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, UWAGA! Załączone do specyfikacji przedmiary robót nie są elementem dokumentacji projektowej, lecz stanowią materiał pomocniczy na użytek: - określenia minimalnych norm technicznych i jakości materiałów i urządzeń , - oceny, czy nie zachodzi przypadek rażąco niskiej ceny. Zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej celem zbadania miejsca budowy i jego otoczenia, oraz uzyskania innych potrzebnych informacji dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty przetargowej. Dokumentacja projektowa może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. W tych przypadkach wszystkie użyte w projektach technicznych, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy produktów, firm mają tylko zastosowanie do określenia parametrów technicznych i jakościowych urządzeń oraz standardów materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowanie innych materiałów i urządzeń, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały i urządzenia równoważne). Wykonawca, który zastosował materiały lub urządzenia równoważne ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje. W przypadku, gdy zastosowanie zaoferowanych w ofercie materiałów lub urządzeń równoważnych w toku realizacji robót będzie wymagać zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska na dokonanie tych zmian zgodę Zamawiającego i Jednostki Projektowania oraz poniesie koszty związane z przeprojektowaniem. Konieczność przeprojektowania nie skutkuje zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jakość dostarczonych do budowy materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami projektów wykonawczych oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach