Przetargi.pl
"Budowa III części kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny ul. Zelejowa - przyległy teren"

Gmina Chęciny ogłasza przetarg

 • Adres: 26-060 Chęciny, Pl. 2 Czerwca
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 151 006 , fax. 413 151 085
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chęciny
  Pl. 2 Czerwca 4
  26-060 Chęciny, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 151 006, fax. 413 151 085
  REGON: 52766400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.checiny.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  "Budowa III części kanalizacji sanitarnej w m. Chęciny ul. Zelejowa - przyległy teren"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno - tłocznym wraz z kanałami bocznymi do działek i budynków, przepompowni ścieków w miejscowości Chęciny ulica Zelejowa wraz z terem przyległym. Charakterystyka robót część III: Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC-U 200 mm – 4 067,26 m Kanalizacja sanitarna tłoczna PE, PEHD 75 mm – 735,12 m Przyłącza w pasach drogowych PVC-U 160 mm – 1100,85 m Przewiert sterowany przez drogę gminną nr ewid. 5044/3 – 6,0 m Zbiorcze Pompownie ścieków - 4 szt. ( P3, P7, P8 i P10) Pompownie należy wyposażyć i włączyć w system monitoringu obecnie stosowany w ZGK w Chęcinach (PROFI SYSTEM). Ponadto Informujemy, że pompownie powinny być wyposażone w: - kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna/PVC - szt. 1 (nawiewny)-należy przyjąć materiał stal nierdzewna wraz z wkładem antyodorowym. - kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna - szt.1 (wywiewny)- należy przyjąć zastosowanie wkładu antyodorowego. Króciec do płukania rurociągu tłocznego należy przyjąć DN 80. Do wyceny należy przyjąć rurociągi tłoczne z rur dwuwarstwowych z płaszczem PE 100, SDR17 PN 10, z wbudowaną wkładką miedzianą. UWAGA! Część III inwestycji stanowiąca przedmiot zamówienia, obejmuje wykonanie odcinków kanalizacji sanitarnej zgodnie z zakresem pokazanym na załączniku mapowym - zakres robót do przetargu mapa .pdf oraz wskazanych w zestawieniu długości kanalizacji. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia prac. Ze względu na realizację w tym terenie innych inwestycji z udziałem środków zewnętrznych Wykonawca zobowiązany jest przy sporządzaniu harmonogramu rzeczowo - finansowego i wykonywaniu prac budowlanych do ścisłego uzgadniania ich zakresu i terminu z Zamawiającym. Prace należy wykonać zgodnie z opracowanym projektem technicznym oraz zgodnie ze sztuką budowlaną oraz innymi przepisami prawa. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: a) projekty budowlane i wykonawcze; b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; UWAGA! Załączone do specyfikacji przedmiary robót nie są elementem dokumentacji projektowej, lecz stanowią materiał pomocniczy na użytek: - określenia minimalnych norm technicznych i jakości materiałów i urządzeń , - oceny, czy nie zachodzi przypadek rażąco niskiej ceny. Zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej celem zbadania miejsca budowy i jego otoczenia, oraz uzyskania innych potrzebnych informacji dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty przetargowej. Dokumentacja projektowa może wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. W tych przypadkach wszystkie użyte w projektach technicznych, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy produktów, firm mają tylko zastosowanie do określenia parametrów technicznych i jakościowych urządzeń oraz standardów materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowanie innych materiałów i urządzeń, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały i urządzenia równoważne). Wykonawca, który zastosował materiały lub urządzenia równoważne ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje. W przypadku, gdy zastosowanie zaoferowanych w ofercie materiałów lub urządzeń równoważnych w toku realizacji robót będzie wymagać zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska na dokonanie tych zmian zgodę Zamawiającego i Jednostki Projektowania oraz poniesie koszty związane z przeprojektowaniem. Konieczność przeprojektowania nie skutkuje zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jakość dostarczonych do budowy materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami projektów wykonawczych oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach