Przetargi.pl
Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Styków, gmina Brody

Gmina Brody ogłasza przetarg

 • Adres: 27-230 Brody, ul. St. Staszica
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 711 205 , fax. 412 711 231
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brody
  ul. St. Staszica 3
  27-230 Brody, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 711 205, fax. 412 711 231
  REGON: 29101000400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Styków, gmina Brody
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postępowanie prowadzone w systemie zaprojektuj i wybuduj Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót oraz wykonanie modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych zlokalizowanej w miejscowości Styków, Gmina Brody. Planowane przedsięwzięcie związane jest z zabezpieczeniem ciągu technologicznego przed nierównomiernością dopływu ścieków kanalizacją sanitarną w porach deszczowych (dobudowa dodatkowego zbiornika retencyjnego) oraz poprawą stanu technicznego oczyszczalni (wymiana urządzeń i instalacji). Zamówienie obejmuje: – sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę (w imieniu Inwestora), wraz z uzyskaniem map dla celów projektowych, badań hydrogeologicznych (warunków posadowienia), sporządzenie projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów, – zweryfikowania wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu Zamówienia, wykorzystując np. aktualne wyniki badań jakości ścieków oraz pomiarów ilości ścieków notowanych w istniejących punktach pomiarowych, – wykonania dodatkowych badań geologicznych, jeśli wyniki badań dostarczonych przez Zamawiającego w ramach Programu funkcjonalno-użytkowego nie są wystarczające do prawidłowego zaprojektowania obiektów oczyszczalni, – wykonania inwentaryzacji terenu, istniejących instalacji i przewodów podziemnych, dróg, zieleni w zakresie koniecznym dla sporządzenia dokumentacji projektowej oraz wykonania robot budowlanych, – obsługę geodezyjną, – wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów, – kompletację, dostawę i montaż maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia, – przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem nowych obiektów oczyszczalni do użytkowania i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. – wykonanie rozruchu, – dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji nowych obiektów oczyszczalni ścieków, – przeprowadzenie szkolenia obsługi oczyszczalni, – wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń dla nowych obiektów i instalacji, – opłaty za nadzory obce, badania itp., – inwentaryzację i dokumentacje powykonawczą w tym geodezyjną, – wykonanie tablic informacyjnych, – oznakowanie budynków i instalacji zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych, a w szczególności oznakowanie: dróg ewakuacyjnych lokalizacji sprzętu ppoż. armatury, urządzeń, instalacji miejsc występowania zagrożeń i ograniczeń w zakresie przebywania i komunikacji – nadzór autorski projektantów wszystkich branż, – wykonanie badań czynników oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko do odbioru końcowego i odbioru pogwarancyjnego – wykonanie innych czynności niezbędnych do zrealizowania powyższych zobowiązań Zaproponowane rozwiązania techniczno-technologiczne powinny poprawić funkcjonalność, bezawaryjność i skuteczność oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych oraz zminimalizować negatywne oddziaływania oczyszczalni na środowisko naturalne. Elementy robót obejmujące zakresem modernizację obiektów i instalacji wykonywane będą na terenie czynnego zakładu pracy, tj.: pracującej oczyszczalni ścieków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach