Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Okół, (wp.Pętkowice) – I etap.

Gmina Bałtów ogłasza przetarg

 • Adres: 27-423 Bałtów, Bałtów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 641 008 , fax. 412 641 303
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bałtów
  Bałtów 32
  27-423 Bałtów, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 641 008, fax. 412 641 303
  REGON: 29100946000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminabaltow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Okół, (wp.Pętkowice) – I etap.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym w miejscowości Okół, (wp.Pętkowice)– I etap. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w następujących dokumentach, które stanowią integralną część SIWZ, z uwzględnieniem najszerszego zakresu robót ujętego w którymkolwiek z tych dokumentów: a)charakterystyka obiektu (inwestycji – I etap) – stanowiąca Załącznik nr 7 do SIWZ b)zagospodarowanie terenu dla I etapu inwestycji ( kolorem zielonym zaznaczono sieć kanalizacji sanitarnej ETAP I) – stanowiące Załącznik nr 8 do SIWZ c)przedmiar robót dla I etapu – stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ d)projekt budowlany dla całości inwestycji w m.Okół ( I i II etap) – stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ e)projekt wykonawczy dla całości inwestycji w m.Okół ( I i II etap) – stanowiący Załącznik nr 11 do SIWZ f)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiąca Załącznik nr 12 do SIWZ g)informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – stanowiąca Załącznik nr 13 do SIWZ h)materiały przetargowe, szczegółowa specyfikacja techniczna dla pompowni stanowiąca Załącznik nr 14 do SIWZ i)przedmiar zjazd do pompowni P1 – Załącznik nr 15 do SIWZ Dokumentacja ujęta w ppkt. od d) do h) dotyczy inwestycji dla całej miejscowości Okół. Wykonawcy przygotowując ofertę powinni przeanalizować i uwzględnić przy wycenie tylko elementy dotyczące I etapu budowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach