Przetargi.pl
Dostawa sortów mundurowych leśnika, środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży roboczej.

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice ogłasza przetarg

 • Adres: 27-200 Starachowice, Rotmistrza Witolda Pileckiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 2745384, 274 76 20 , fax. 41 2745384, 274 76 20
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starachowice
  Rotmistrza Witolda Pileckiego 14 d
  27-200 Starachowice, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 2745384, 274 76 20, fax. 41 2745384, 274 76 20
  REGON: 29002010100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.starachowice@radom.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sortów mundurowych leśnika, środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży roboczej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sortów mundurowych leśnika, środków ochrony indywidualnej, obuwia i odzieży roboczej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 a do SIWZ Poszczególne elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, zarządzeniami obowiązującymi w PGL LP oraz normami. Poszczególne sorty mundurowe – elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z dokumentacją techniczno-technologiczną poszczególnych sortów mundurowych stanowiącą załącznik nr 1 b do SIWZ z wyłączeniem rozdziałów pt. „warunki odbioru”, arkusz ewidencji wprowadzonych zmian”, próbki tkanin”, „załączniki” (załącznik nr 1 b do SIWZ), odpowiednio dla danej części przedmiotu zamówienia. Wykaz aktów prawnych i norm określających wzory i parametry, jakim mają odpowiadać poszczególne elementy przedmiotu zamówienia wyszczególniony został w załączniku nr 1a do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18230000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach