Przetargi.pl
USŁUGA OPRACOWANIA DWUJĘZYCZNEGO RAPORTU UPOWSZECHNIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU „INNOWACYJNA EDUKACJA – NOWE MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE”

Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3421901 , fax. 41 3445265
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Świętokrzyskie - Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
  al. IX Wieków Kielc 3
  25-516 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3421901, fax. 41 3445265
  REGON: 29101900500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swietokrzyskie.pro

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  USŁUGA OPRACOWANIA DWUJĘZYCZNEGO RAPORTU UPOWSZECHNIAJĄCEGO W RAMACH PROJEKTU „INNOWACYJNA EDUKACJA – NOWE MOŻLIWOŚCI ZAWODOWE”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dwujęzycznego Raportu upowszechniającego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”. 2. Głównym celem Raportu upowszechniającego jest uzyskanie informacji na temat zgodności realizowanych grantów z celami projektu. W raporcie muszą zostać zawarte elementy ewaluacji oraz wnioski i koncepcje włączenia opracowanego wzorcowego Modelu Kształcenia Praktycznego, do powszechnej praktyki na poziomie regionu i kraju. W ramach projektu powstanie również film instruktażowy, który będzie stworzony w oparciu o przedmiotowy raport. 3. W celu prawidłowej realizacji usługi, Zamawiający najpóźniej w dniu zawarcia umowy udostępni Wykonawcy dokumenty: wniosek o dofinansowanie projektu, Procedurę wyboru Grantobiorców, Specyfikacje Innowacyjnego Modelu Kształcenia Praktycznego dla danego Grantobiorcy wraz z Harmonogramami rzeczowo finansowymi – dokumenty określają zakres oraz warunki realizacji poszczególnych Innowacyjnych Modeli Kształcenia Praktycznego, śród okresowe badanie ewaluacyjne, Raporty końcowe Grantobiorców, Raporty opracowane przez partnera zagranicznego. 4. W ramach badania wykonawca opracuje raport końcowy i prezentację multimedialną. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79419000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach