Przetargi.pl
Dobudowa windy osobowej do budynku Ośrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju

Gmina Solec - Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 28-131 Solec-Zdrój, ul. 1 Maja
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3776039 , fax. 41 3776022
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Solec - Zdrój
  ul. 1 Maja 10
  28-131 Solec-Zdrój, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3776039, fax. 41 3776022
  REGON: 29101075400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.solec-zdroj.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dobudowa windy osobowej do budynku Ośrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Dobudowa windy osobowej do budynku Ośrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju”. 1.1 Zamówienie obejmuje m.in: - dobudowę do istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia przy elewacji wschodniej windy o wymiarach zewnętrznych szybu 2,70 x 2,19 m i wysokości od poziomu terenu 9,14 mb. - przebudowę istniejącego ciągu pieszego (utwardzenia terenu) wokół projektowanej windy -przebudowę przykanalika kanalizacji sanitarnej. 1.2 Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane. Wykonawca określa czas trwania okresu gwarancji w formularzu ofertowym. Gwarancja może zostać udzielona odpowiednio na 36, 48, 60 miesięcy. Czas trwania okresu gwarancji oceniany będzie w kryterium oceny ofert zgodnie z zapisami pkt 19 SIWZ. Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja obejmuje między innymi, poza warunkami ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty) naprawę oraz konserwację i przeglądy oraz regulacje wynikające z warunków gwarancji producenta/ów w okresie gwarancyjnym realizowaną w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów lub ich wymianę. 1.3 Oferowane i dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad, kompletne, zdatne do prawidłowej eksploatacji - zgodnie z zakresem funkcjonalnym i jego przeznaczeniem, nadto oznaczone znakiem CE, muszą posiadać odpowiednie atesty dla obiektów dydaktycznych, deklaracje zgodności z obowiązującymi normami, certyfikaty bezpieczeństwa. 1.4. Szczegółowy opis i zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia zawiera TOM III SIWZ w tym m.in.: a/ dokumentacja projektowa, b/ przedmiar ze wskazaniem minimalnych parametrów i funkcji dla poszczególnych urządzeń i materiałów, c/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumenty wymienione w powyżej należy traktować, jako wzajemnie objaśniające, a w przypadku rozbieżności lub dwuznaczności, wyjaśnienia i uzupełnienia winny być wydane przez Zamawiającego, który udzieli Wykonawcy odpowiednich instrukcji. 1.5. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Tomie I i II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach