Przetargi.pl
Rewitalizacja obszaru miejskiego Żnina - przebudowa dróg w obszarze starówki miasta Żnina

Urząd Miejski w Żninie ogłasza przetarg

 • Adres: 88-400 Żnin, ul. 700-lecia 39
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 052 3031301 , fax. 052 3031103
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miejski w Żninie
  ul. 700-lecia 39 39
  88-400 Żnin, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 052 3031301, fax. 052 3031103
  REGON: 00052520500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.znin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja obszaru miejskiego Żnina - przebudowa dróg w obszarze starówki miasta Żnina
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja obszaru miejskiego Żnina - przebudowa dróg w obszarze starówki miasta Żnina - ulice: Plac Wolności, Sądowa, Wodna, Przesmyk, Śniadeckich, Średnia, Poprzeczna i 700 - lecia - deptak. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Branża drogowa. Przedmiotem branży drogowej jest przebudowa ulic w obszarze starówki miasta Żnina w ramach rewitalizacji obszaru miejskiego w Żninie, polegającej na wykonaniu nawierzchni ulic, ciągów pieszych i wjazdów do posesji oraz miejsc postojowych. Ulica Wodna - (dł. 35,00 m oraz 63,65 m) na długości 98,65 m. Ulica Wodna podzielona jest na dwa odcinki. Odcinek nr 1 - ciąg pieszy od ulicy Śniadeckich do ulicy Rychlewskiego - 35,00 m oraz odcinek nr 2 - ciąg jezdny z obustronnymi chodnikami - 63,65 m. Wyokrąglenie skrzyżowania z ulicą Lewandowskiego łukami R6,00 m i R5,00 m, z ulicą Śniadeckich R3,00 m. Trasę ulicy Wodnej zaprojektowano z zastosowaniem łuków poziomych (I etap). Ulica Przesmyk - dł. 34,05 m. Ulicę Przesmyk na odcinku 34,05 m wykonać jako ciąg pieszy. Wyokrąglenie skrzyżowania z ulicą Śniadeckich łukami R2,00 m. Trasę ulicy Przesmyk zaprojektowano bez załomów (I etap). Plac Wolności - odcinek nr 2 (dł. 118,90 m) i ulica Śniadeckich (dł. 191,40 m). Dla Placu Wolności - odcinek nr 2 i ul. Śniadeckich przyjęto wspólny kilometraż. Na odcinku 310,30 m główny trakt pieszy o szerokości 6,00 m, który w ulicy Śniadeckich od skrzyżowania z ulicą Wodną poszerza się prawostronnie i tworzy plac przed kościołem. Po obu stronach wykonać chodnik (I etap - ulica Śniadeckich na dł. 191,40 m). Ulica Kościuszki (dł. 46,80 m) - przedłużenie ulicy Śniadeckich. W ulicy Kościuszki na odcinku 46,80m wykonać jezdnię jednokierunkową z miejscami postojowymi o szerokości 2,50 m i obustronnymi chodnikami. Trasę ulicy Kościuszki zaprojektowano z zastosowaniem łuków poziomych (I etap). Plac Wolności - odcinek nr 1(dł. 43,70 m) i ulica 700 - lecia (dł. 92,75 m). Dla Placu Wolności - odcinek nr 1 i ul 700 - lecia - deptak przyjęto wspólny kilometraż. Na odcinku 136,45 m wykonać główny trakt pieszy o szerokości 4,00m oraz chodnik po obu stronach. Skrzyżowania z ulicą Śniadeckich oraz ulicą Rychlewskiego wyokrąglono łukami R3,00m (I etap - ulica 700 - lecia na dł. 92,75 m). Plac Wolności - odcinek nr 3 (dł. 97,10 m). Na odcinku 97,10 m - główny trakt pieszy o szerokości 4,00m oraz po obu stronach chodniki. W zakresie - także przebudowa skrzyżowania z ulicą Rychlewskiego. Plac Wolności. Nawierzchnia Placu Wolności - płyty wokół Baszty, ograniczonej ulicami Sądową oraz Plac Wolności - odcinki nr 1, 2 i 3. Ulica Poprzeczna (72,45 m). W ulicy Poprzecznej na odcinku 29,30 m wykonać jezdnię z miejscami postojowymi o szerokości 5,00 m i obustronnymi chodnikami, a na pozostałym odcinku wykonać ciąg pieszy w kierunku Placu Wolności. Łączna długość ulicy Poprzecznej wynosi 72,45 m. Wyokrąglenie skrzyżowania z ulicą Pocztową łukami R8,00 m i R6,00 m, a z Placem Wolności R3,00. Ulica Średnia (dł. 117,90 m). W ulicy Średniej - na odcinku 60,00 m wykonać jezdnię z obustronnymi chodnikami, a na pozostałym odcinku wykonać ciąg pieszy w kierunku ulicy Śniadeckich. Łączna długość ulicy Średniej wynosi 117,90 m. Wyokrąglenie skrzyżowania z ulicą Pocztową łukami R8,00 m i R5,00 m, z ulicą Śniadeckich R6,00 m, a zjazdy łukami R3,00 m. Trasę ulicy Średniej zaprojektowano z zastosowaniem łuków poziomych. Część ulicy Lewandowskiego i część ulicy Parkowej (dł. 61,05 m). W części ulicy Lewandowskiego i części ulicy Parkowej na odcinku 61,05 m wykonać jezdnię z miejscami postojowymi o szerokości 2,50 m i obustronnymi chodnikami. Projektuje się także przebudowę - uzupełnienie i regulacje wysokościową istniejących chodników po stronie wschodniej ulicy oraz wykonanie trawników. Wyokrąglenie skrzyżowania z ulicą 700 -lecia łukami R8,00 m. Trasę części ulicy Lewandowskiego oraz część ulicy Parkowej wykonać z zastosowaniem łuków poziomych. Konstrukcja nawierzchni jezdni ulic - trakty jezdne: kostka kamienna surowo łupana 8/11 (kostka granitowa antracyt, czarna) - grub.10 cm, podsypka cementowo - piaskowa - grub. 5 cm, podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 grub. 20 cm, wzmocnienie gruntu - grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa - grub. 15 cm, warstwa odsączająca - pospółka 0/31,5 mm - grub. 15 cm, geosiatka o sztywnych węzłach, geotkanina separacyjno - filtracyjna. RAZEM grub. 65 cm. Konstrukcja nawierzchni parkingów: kostka kamienna surowo łupana 8/11 (kostka granitowa czerwona) - grub. 8 cm, podsypka cementowo - piaskowa - grub. 5 cm, podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 - grub. 15 cm, wzmocnienie gruntu - grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa - grub. 15 cm, warstwa odsączająca - pospółka 0/31,5 mm - grub. 15 cm, geosiatka o sztywnych węzłach, geotkanina separacyjno - filtracyjna. RAZEM grub. 58 cm. Konstrukcja nawierzchni rynek - trakty jezdne: kostka kamienna surowo łupana 8/11 (kostka granitowa szara) - grub. 8 cm, podsypka cementowo - piaskowa - grub. 5 cm, podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 - grub. 20 cm, wzmocnienie gruntu - grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa - grub. 15 cm, warstwa odsączająca - pospółka 0/31,5 mm - grub. 15 cm, geosiatka o sztywnych węzłach, geotkanina separacyjno - filtracyjna. RAZEM grub. 63 cm. Konstrukcja nawierzchni rynek - trakty piesze (płyta główna): płyty granitowe, płomieniowane polerowane (szare) - wymiary 100x50 cm i 50x50 cm - grub. 6 cm, podsypka cementowo - piaskowa - grub. 5 cm, wzmocnienie gruntu - grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa - grub. 10 cm, warstwa odsączająca - pospółka 0/31,5 mm - grub. 15 cm, geosiatka o sztywnych węzłach, geotkanina separacyjno - filtracyjna. RAZEM grub. 36 cm. Chodniki. kostka kamienna surowo łupana 4/6 (kostka granitowa szara) - grub. 6 cm, podsypka cementowo - piaskowa - grub. 5 cm, wzmocnienie gruntu - grunt stabilizowany cementem o Rm = 2,5 MPa - grub. 10 cm, warstwa odsączająca - pospółka 0/31,5 mm - grub. 15 cm, geosiatka o sztywnych węzłach, geotkanina separacyjno - filtracyjna. RAZEM grub. 36 cm. UWAGA ! krawężniki granitowe szlifowane, spoinowanie nawierzchni z kostki granitowej przewidziano do wykonania zaprawą fugującą (mieszanka piasku kwarcowego z żywicą i utrwalaczem, zjazdy spoinować piaskiem kwarcowym) dla traktów jezdnych (jezdni) oraz zaprawą trasowo - cementową dla pozostałych nawierzchni. Rozwiązanie wysokościowe. Rozwiązanie wysokościowe zostało dostosowane do istniejącego poziomu ulic i ulic sąsiednich oraz możliwości usytuowania wpustów deszczowych. Projektuje się normatywne spadki podłużne. Wyniesienie krawężnika w typowym przekroju wynosi 12 cm, na wjazdach 4 cm, a na przejściach dla pieszych 2 cm. W przypadku ulic zamkniętych dla ruchu - ciągów pieszych - wyznacza się trakty główne, wyznaczone wystawioną kostką na 2 cm. Przekroje poprzeczne. Spadki poprzeczne projektuje się jako dwu i jednostronne o wartości 2 %. Odwodnienie. Projektowane nawierzchnie ulic odwadnia się poprzez zaprojektowane spadki poprzeczne i podłużne do projektowanych wpustów ulicznych. Wpusty uliczne włączone będą do istniejących kanałów deszczowych. Projektuje się także wykonanie ścieków ulicznych o szerokości 0,20 m, poprzez obniżenie kostki na 2cm. 2. Oświetlenie. Słupy oświetleniowe należy zasilić proj. kablem YAKY4x35 mm2 + bednarka FeZn30x4 mm z proj. szafki oświetleniowej wg oddzielnego opracowania. Bednarkę układać w wykopie kablowym przed wykonaniem pierwszej podsypki oraz uziemić nią wszystkie proj. słupy oświetleniowe. Zasilanie opraw akcentowych wykonać kablem YKYżo3x4 mm2, z najbliższego słupa oświetleniowego, w którym należy zabudować zabezpieczenie nadprądowe. 3. Mała architektura i zieleń. Elementy małej architektury. Niniejsza branża obejmuje: montaż pompy wodnej, ławek, stojaków na rowery, kraty na świetlikach ulicznych oraz tablic informacyjnych. W ulicy 700 - lecia - Aleja Literatów - umieszczona będzie tablica granitowa. W ulicy Śniadeckich przed Kościołem wykonać ekspozycję wodociągu. Wykonać również (niewidzialny dom), scenę oraz zegar słoneczny na płycie Rynku. Pomnik Jędrzeja Śniadeckich znajdujący się na ulicy Sądowej przesunąć w kierunku wschodnim na koniec projektowanej alejki. Zaprojektowano liczne nasadzenia drzew oraz likwidację istniejącej zieleni, tj. drzew, krzewów i żywopłotu. 4. Organizacja ruchu. Demontaż istniejącego oznakowania i ustawienie nowych słupków z rur stalowych oraz montaż nowych tarcz znaków. 5. Media podziemne. Zakres opracowania obejmuje: budowę sieci wodociągowej o średnicy 110x10 mm PE o łącznej długości 608,5 m, wymianę istniejących przyłączy wodociągowych na przyłącza z PE od projektowanej sieci wodociągowej 110x10 PE do pierwszego zaworu na zestawie wodomierzowym, budowę przyłącza wodociągowego o średnicy 25x2,3 mm PE od istniejącej sieci wodociągowej w PE 110 do projektowanego zdroju ulicznego, budowę przyłączy wodociągowych o średnicy 63x5,8 mm PE od projektowanej wg odrębnego opracowania sieci wodociągowej w PE110 do projektowanych fontann w przyszłości, montaż zasuw wodociągowych kołnierzowych typu E wraz z skrzynkami ulicznymi oraz obudowami teleskopowymi, wykonanie punktów węzłowych za pomocą kształtek żeliwnych sferoidalnych kołnierzowych, wykonanie studni wodomierzowej z kręgów żelbetowych średnicy 1200 mm wraz z zestawem wodomierzowym w postaci zaworów kulowych DN20, wodomierza skrzydełkowego JS 2.5 DN20 klasy C, filtru siatkowego DN20, zaworu zwrotnego antyskażeniowego typu BA DN20 oraz zaworu kulowego DN20 z kurkiem upustowym, wykonanie studni wodomierzowych z kręgów żelbetowych średnicy 1500 mm wraz z zestawem wodomierzowym w postaci zaworów kulowych DN50, wodomierza skrzydełkowego JS 10 DN40 klasy C, filtru siatkowego DN50, zaworu zwrotnego antyskażeniowego typu BA DN50 oraz zaworu kulowego DN50 z kurkiem upustowym, budowę sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 500x14,6 mm PVC o łącznej długości 110,0 m, budowę sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 400x11,7 mm PVC o łącznej długości 616,5 m, budowę sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 315x9,2 mm PVC o łącznej długości 51,0 m, budowę sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 200x5,9 mm PVC o łącznej długości 33,5 m, budowę osadnika zawiesiny mineralnej z kręgów żelbetowych średnicy 2500 mm o pojemności 7,5 m3, budowę seperatora lamelowego z kręgów żelbetowych średnicy 2500 mm o przepustowości nominalnej 120/1200 dm3/s typu PSW 120/1200, budowę przykanalików deszczowych o średnicy 200x5,9 mm PVC do projektowanych wpustów ulicznych klasy D400 z osadnikiem 500 mm, budowę przykanalików deszczowych o średnicy 200x5,9 mm PVC do granicy działek, zaślepionych korkiem, budowę przykanalików deszczowych o średnicy 160x4,7 mm PVC do istniejących rur spustowych, budowę przykanalika deszczowego o średnicy 110x3,2 mm PVC od projektowanych w przyszłości fontann do projektowanej wg odrębnego opracowania kanalizacji deszczowej kd średnicy 400, przebudowę i regulację istniejących studni kanalizacyjnych, skrzynek zaworów wodociągowych i hydrantów oraz armatury wodociągowej i gazowej, do nowej niwelety drogi, budowę sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy 200x5,9 mm PVC o łącznej długości 1050,5 m, budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej o średnicy 160x4,7 mm PCV do granicy działek, zaślepionych korkiem. UWAGA! Media typu: kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna oraz sieć wodociągowa zawarta w przedmiarze całego zadania inwestycyjnego dotyczy tylko ulicy Średniej i ulicy Poprzecznej. 6. Uwagi końcowe. Ze względu na fakt występowania uzbrojenia podziemnego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia wszelkich robót w jego pobliżu - roboty ziemne należy prowadzić sposobem ręcznym. Lokalizacja uzbrojenia jest pokazana na oryginalnych naniesieniach sieci i przewodów uzbrojenia terenu znajdujących się w egzemplarzu nr 1 dokumentacji projektowej. W przypadku wątpliwości, co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego należy skorzystać z oryginalnych naniesień i wykonać przekopy kontrolne celem dokładnej lokalizacji urządzeń podziemnych w obecności gestora sieci. a) Należy bezwzględnie przestrzegać ustaleń zawartych w uzgodnieniach. b) Wykonawca zobowiązany jest powiadomić mieszkańców, przede wszystkim tych, których posesje sąsiadują z projektowanymi robotami, o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót. c) W zakresie Wykonawcy będzie pełna obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą. d) Wywóz urobku z koryta drogi na odl. do 5 km. e) Wywóz materiałów z rozbiórki na odl. do 2 km. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna terenu budowy. Zamawiający zapewni nadzór inwestorski i archeologiczny
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 150.000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy )

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gmina.znin.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach