Przetargi.pl
Remont ul. Prostej w Toruniu na odcinku od ul. Jęczmiennej do ul. Dominikańskiej

Miejski Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 056 6693100 , fax. 056 6612109
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg
  ul. Grudziądzka 159 159
  87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 056 6693100, fax. 056 6612109
  REGON: 87028708300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.torun.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ul. Prostej w Toruniu na odcinku od ul. Jęczmiennej do ul. Dominikańskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Niniejsze przedsięwzięcie dotyczy remontu ul. Prostej w Toruniu na odcinku od ul. Jęczmiennej do ul. Dominikańskiej. Remont będzie polegał na rozbiórce nawierzchni bitumicznej, rozebraniu krawężników z ławą betonową oraz rozebraniu kostki kamiennej, kostki betonowej i płyt betonowych. Nawierzchnię jezdni z masy mineralno-asfaltowej należy ułożyć na podbudowie dwuwarstwowej z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości 21 cm i górna o grubości 16 cm. Chodniki należy wykonać z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm i ułożyć na podsypce z miału kamiennego o grubości 5 cm na uprzednio wykonanej podbudowie z tłucznia kamiennego 0/63 o grubości 16 cm oraz warstwie podsypki piaskowej o grubości 15 cm. Chodniki z nowych płyt granitowych o szerokości 100 cm i grubości 8 cm oraz modułach 50 cm, 60 cm i 70 cm należy ułożyć na podsypce z miału kamiennego również o grubości 5 cm oraz pozostałe warstwy jak wyżej. Wszystkie urządzenia obce jak włazy kanałowe, studzienki telekomunikacyjne, zawory gazowe i wodociągowe należy wyregulować, w tym włazy kanałowe i wpusty uliczne na pierścieniach odciążających. Istniejące kraty na świetlikach piwnicznych przy budynkach należy wymienić. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332238
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 98 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd.torun.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach