Przetargi.pl
REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI STRAWCZYN - Wykreowanie nowego produktu turystycznego nad zalewem w Strawczynie

GMINA STRAWCZYN ogłasza przetarg

 • Adres: 26-067 Strawczyn, ul. Żeromskiego 16
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48413038002 , fax. +48413038157
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA STRAWCZYN
  ul. Żeromskiego 16
  26-067 Strawczyn, woj. świętokrzyskie
  tel. +48413038002, fax. +48413038157
  REGON: 291010790
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.strawczyn.4bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REWITALIZACJA MIEJSCOWOŚCI STRAWCZYN - Wykreowanie nowego produktu turystycznego nad zalewem w Strawczynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część 1. Wykreowanie nowego produktu turystycznego nad zalewem w Strawczynie – zagospodarowanie terenu.Przedmiotem zamówienia jest budowa urządzeń sportowych: boiska do siatkówki plażowej, elementów małej architektury: park linowy, siłownia plenerowa, lodowisko całoroczne, plac zabaw dla dzieci, ławki, kosze na śmieci, latarnie, elementy pomocnicze wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym nawierzchnie utwardzane tworzące ciągi pieszo-jezdne i piesze, dostawa i montaż kontenera biurowego z zapleczem sanitarnym dla obsługi.Zakres przedmiotu zamówienia: Dostawa i montaż kontenera biurowego z zapleczem sanitarnym Wiata lodowiska całorocznego Elementy małej architektury: • park linowy, • szachy terenowe,• siłownia terenowa,• przebieralnie,• plac zabaw dla dzieci,• stojaki na rowery,• ławki,• kosze na śmieci, • boisko do siatkówki, • budka ratownika,• punkty ppoż,• latarnie autonomiczne, instalacja wodociągowa i kanalizacyjna, instalacja elektryczna nawierzchnie utwardzane tworzące ciągi pieszo-jezdne i piesze.KONTENER: Kontener biurowy z zapleczem sanitarnym dla obsługi. Modułów zawiera w sobie jedno pomieszczenie z aneksem i wydzielony sanitariat. Obiekt kontenerowy do czasowego użytkowania jednak dłuższego niż przewidziane procedurami 180 dni, docelowo zastąpiony zostanie stałym budynkiem zgodnie z pierwotnym projektem. Typowy obiekt kontenerowy, składający się z dwóch modułów o kształcie prostopadłościanu, na jednym długim boku wejście i dwa okna wysokie, każdy. Na bocznych ścianach : na jednej okno małe z docelowego aneksu kuchennego i okno portfenetr od strony przestrzeni głównej.WIATA LODOWISKO Budynek spełnia funkcję wiaty nad lodowiskiem. Obiekt ma charakter w pełni otwartej altany wkomponowanej w otaczającą zieleń. Wewnątrz znajduje się przestrzeń lodowiska o powierzchni 120 m2 . Budynek wyposażony w bandy dookoła tafli.ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY a) Park linowy – 13 drewnianych słupów o wysokości 10 m, ustawionych w pobliżu kontenera biurowego, pozwalające na organizację trzypoziomowego toru linowego o różnych stopniach trudności, zaleca się montaż przez wykonawcę mającego stosowne doświadczenie zarówno w technicznym aspekcie realizacji jak i ustawienia kolejności poszczególnych elementów oraz stopnia ich trudności, w zakres zamówienia wchodzi najłatwiejszy (najniższy) poziom trasy składający się z 12 przeszkód;b) szachy terenowe i siłownia terenowa – utwardzone placyki w północno wschodniej części terenu. 3 sześciokątne place – skrajny północny z wykonaną w nawierzchni szachownicą terenową o wymiarach pola 50 x50 cm. Figury udostępniane przez obsługę i magazynowane w budynku recepcji. Pozostałe placyki wydzielonymi nawierzchnią bezpieczną strefami do montażu urządzeń siłowni terenowej zakłada się montaż następujących urządzeń: - „biegacz”, ”twister”, „krzesło do wyciskania”, „taichi”. Dobór urządzeń spełniających obowiązujące normy, montaż z zachowaniem stref bezpieczeństwa dla poszczególnych elementów; c) przebieralnie – dwa sześciokątne obiekty wykonane z drewna, niezadaszone, zamykane. d) plac zabaw dla dzieci – przestrzeń w pobliżu kontenera biurowego, wyposażone w nawierzchnię bezpieczną wyposażona w trzy atrakcje-tory przeszkód dedykowana dla dzieci. Dobór urządzeń spełniających obowiązujące normy, montaż z zachowaniem stref bezpieczeństwa dla poszczególnych elementów; W zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż urządzeń zgodnie z rys. PAB13 – nr 02, huśtawka podwójna (załącznik „Huśtawka”), karuzela (załącznik „KARUZELA”).e) elementy małej architektury i dodatkowego wyposażenia towarzyszącego obiektom kubaturowym: -stojaki na rowery -ławki -kosze na śmieci;f) boisko do siatkówki – boisko do plażowej piłki siatkowej, wymiary normatywne ze strefą bezpieczeństwa 2 m dokoła. Słupki, siatka zgodne z zasadami sportowymi , słupki zabezpieczone okładzinami bezpiecznymi; g) budka ratownika – miejsce czasowego dyżurowania ratowników zlokalizowane na wydzielonej, istniejącej plaży, konstrukcja drewniana h) Punkty ppoż – wyznaczone miejsca stałego przechowywania środków gaśniczych przeznaczonych do użycia w przypadku wystąpienia pożaru na polu kampingowym;i) latarnie autonomiczne – latarnie wyposażone w ogniwa fotowoltaiczne i baterie Uwaga: elementy gotowe do montażu na terenie dostarczone na etapie realizacji spełniać muszą wymogi obowiązujących w tym czasie przepisów i posiadać muszą odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do użytkowania,j) miejsce na stanowiska handlowe oraz przestrzeń gastronomiczna typu food truck – polegające m.in. na utwardzeniu terenu.Drogi wewnętrzne o szer. 3,0m i 5,0m będą wykonane z nawierzchni z kostki betonowej. Wzdłuż drogi wewnętrznej przed budynkami znajdować się będzie parking z 10 stanowiskami do parkowania prostopadłego o wymiarach 2,5 x 5,0m oraz dwa stanowiska dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,75m x 5,0m oraz trzy stanowiska do parkowania równoległego o wymiarach 2,5m x 7,0m. Odcinek drogi wewnętrznej zaczyna się i kończy rondami o jezdni szerokości 5,0m.UWAGA! Zakres przedmiotu zamówienia został ograniczony m.in.:1) wyłączono prace konserwacyjne dotyczące szałasu,2) należy zamontować 3 lampy autonomiczne zamiast 18.Część 2. Wykreowanie nowego produktu turystycznego nad zalewem w Strawczynie – dostawa wraz z montażem dmuchanych atrakcjiWodny tor przeszkód należy wykonać zgodnie z Załącznikiem „DMUCHANE ATRAKCJE”. W zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż toru wraz z niezbędnym wyposażeniem tj. kapoki dla dzieci w ilości 10 szt. oraz w rozmiarze uniwersalnym w ilości 10 szt. Sposób nadmuchania atrakcji – należy dostarczyć kompatybilne do zestawu urządzenie akumulatorowe do dobijania ciśnienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia przez Wykonawców wadium w wysokościCzęść 1: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)Część 2: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100)w formie przewidzianej ustawą Pzp.2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1)pieniądzu;2)gwarancjach bankowych;3)gwarancjach ubezpieczeniowych;4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:Bank Spółdzielczy Łopuszno Oddział Strawczyn Nr 46 8499 0008 0300 0026 2000 0002z dopiskiem „Rewitalizacja miejscowości Strawczyn – część……"znak sprawy: RIRP.ZP.271.1.30.2022”
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: . O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:- Zamawiający nie stawia warunku2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:- Zamawiający nie stawia warunku3) Sytuacji finansowej lub ekonomicznej:- Zamawiający nie stawia warunku4) zdolności technicznej lub zawodowej5) Potencjał techniczny: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumentyZamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał:- minimum jedną robotę w zakresie budowy/przebudowy/rozbudowy: zagospodarowania terenu/ obiektów małej architektury oraz/i placów zabaw/ ścieżek edukacyjnych/ ciągów pieszo-jezdnych o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto (w ramach jednego zamówienia) - dotyczy części 1b) Potencjał kadrowy: Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi oraz doświadczeniem odpowiednim do objęcia funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi kandydata na stanowisko wymienione poniżej:Część 1:- Kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do pełnienia tej funkcji) oraz doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót (od rozpoczęcia do zakończenia), na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową/przebudową/rozbudową: zagospodarowania terenu / obiektów małej architektury oraz/i placów zabaw/ ścieżek edukacyjnych/ ciągów pieszo-jezdnych- kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania budowamiw specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót (od rozpoczęcia do zakończenia), na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową/przebudową/rozbudową: zagospodarowania terenu / obiektów małej architektury oraz/i placów zabaw/ ścieżek edukacyjnych/ ciągów pieszo-jezdnych- kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane do kierowania budowamiw specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz doświadczenie, jako kierownik budowy lub kierownik robót (od rozpoczęcia do zakończenia), na co najmniej jednej inwestycji związanej z budową/przebudową/rozbudową: zagospodarowania terenu / obiektów małej architektury oraz/i placów zabaw/ ścieżek edukacyjnych/ ciągów pieszo-jezdnychDo wykazu osób w stosunku do kierownika/ów budowy/robót należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia i przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.Zamawiający dopuszcza sprawowanie przez jedną osobę więcej niż jednej funkcji.Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach