Przetargi.pl
Rewitalizacja elewacji z cegły klinkierowej w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, przy ul. Kawęczyńskiej 4b w Warszawie -etap II

Dom Pomocy Społecznej im.Św.Brata Alberta ogłasza przetarg

 • Adres: 03-772 Warszawa, ul. Kawęczyńska 4B
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 619-58-02 , fax. 0-22 670 43 18
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej im.Św.Brata Alberta
  ul. Kawęczyńska 4B 4B
  03-772 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 619-58-02, fax. 0-22 670 43 18
  REGON: 01004364500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna m. st. Warszawy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rewitalizacja elewacji z cegły klinkierowej w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, przy ul. Kawęczyńskiej 4b w Warszawie -etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest naprawa elewacji z cegły klinkierowej budynku od strony wschodniej (szerokość ściany frontowej 35 m, wysokość 23 m od poziomu terenu) i na dachu budynku. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie powierzchnie ścian z cegły klinkierowej: powierzchnie zewnętrzne, wewnętrzne (od strony budynku), górne i dolne (zwieńczenia ścian, nadproży, łuków, podniebienia nadproży i łuków); wszystkie ściany na małym tarasie IV piętra i wszystkie powierzchnie ścian na dachu, w tym klinkierowe murków ogniowych i kominów. Obróbki blacharskie nie będą wymieniane. Zakres prac obejmuje następujące prace konserwatorskie: - obstukiwanie wszystkich cegieł drewnianymi młotkami, - mechaniczne oczyszczanie elewacji metodą piaskowania, - usunięcie niewidocznych uszkodzeń muru, odspojonych fragmentów elewacji i niestarannie położonych spoin, - chemiczne czyszczenie nalotów węglanu wapnia, - punktowe naprawy ubytków cegieł, - wypełnienie ubytków spoin, - zabezpieczenie przed korozją biologiczną, - impregnacja hydrofobowa całej elewacji klinkierowej i nadproży, - zabezpieczenie elewacji przed dewastacją sprayem i naklejaniem plakatów do wysokości 3m. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto: 1) Malowanie 16 balkonów. 2) Zamocowanie kapinosów pod balkonami z profili aluminiowych z siatkami. 3) Zabezpieczenie przed wypadaniem wiszących cegieł na podniebieniach 2 nadproży (o długości ~6,50 m każde). Pomiędzy cegłami należy nawiercić ok. 240 otworów na głębokość 20 cm (w 2 nadprożach razem ok. 480). Następnie w otwory należy wcisnąć specjalny, rozszerzający się klej, opisany w kosztorysie ślepym. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ i jej załącznikach, w szczególności w Projekcie modernizacji elewacji klinkierowych w budynku Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta, przy ul. Kawęczyńskiej 4b, w Warszawie autorstwa: AT Architektura i Technika Sp. z o.o., ul. Nutki 3, 02-785 Warszawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3000,00 zł. /słownie: trzy tysiące złotych/

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji jakości na wykonane roboty
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.warszawa.pl (odszukać ogłoszenie o przetargu, kliknąć -wejść w pkt. dot. specyfikacji)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach