Przetargi.pl
Remont pomieszczeń Sali rady naukowej oraz remont toalet męskiej i damskiej w budynku nr 5 w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie

Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN ogłasza przetarg

 • Adres: 31-342 Kraków, ul. Radzikowskiego 152
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 6628000, 6628097 , fax. 12 6628458
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
  ul. Radzikowskiego 152 152
  31-342 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 6628000, 6628097, fax. 12 6628458
  REGON: 00032698300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ifj.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pomieszczeń Sali rady naukowej oraz remont toalet męskiej i damskiej w budynku nr 5 w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu pomieszczeń Sali rady naukowej oraz remontu toalety męskiej i damskiej w budynku nr 5 w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie. Zakres umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu i dostosowaniu do aktualnych wymogów przepisów i standardów użytkowych pomieszczeń wskazanych w umowie i specyfikacji
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ifj.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach