Przetargi.pl
Dostawa różnych produktów medycznych.

Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Młyńska 10
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (018) 44388-77; 443-66-35 , fax. (018) 4438540; 443-86-01
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
  ul. Młyńska 10 10
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. (018) 44388-77; 443-66-35, fax. (018) 4438540; 443-86-01
  REGON: 00030643700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalnowysacz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa różnych produktów medycznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje 19 zadań Zadanie nr 1 - Syntetyczny szew pleciony powlekany, wykonany z kwasu poliglikolowego lub kwasu poliglikolowego i mlekowego o okresie podtrzymywania tkanek 5 tygodni i okresie całkowitego wchło-nięcia masy szwu do 50-80 dni do zabiegów laparoskopowych kod CPV 33.14.11.21-4 Zadanie nr 2 - Materiał do szycia narządów miąższowych kod CPV 33.14.11.00-1 Zadanie nr 3 - Gąbka hemostatyczna do narządów miąższowych kod CPV 33.14.11.27-6 Zadanie nr 4 - Substancje kolagenowe do wypełniania ubytków kostnych kod CPV 33.69.00.00-3 Zadanie nr 5 - Łaty okołostomijne grubość 1 mm, wykonane z PTFE dwustronne, pokryte srebrem i chlorheksydyną kod CPV 33.69.00.00-3 Zadanie nr 6 - Siatki Physiomesh do operacji przepuklin laparoskopowych kod CPV 33.69.00.00-3 Zadanie nr 7 - Hemostatyk powierzchniowy kod CPV 33.14.11.27-6 Zadanie nr 8 - Sterylne kompresy włókninowe kod CPV 33.14.11.19-7 Zadanie nr 9- Benzyna apteczna kod CPV 33.63.16.00-8 Zadanie nr 10- Przyrząd do przetoczeń do worków 3-5 l kod CPV 33.19.41.20-3 Zadanie nr 11- Materiały eksploatacyjne oraz płyny do aparatu do terapii nerko zastępczej kod CPV 33.18.15.00-7 Zadanie nr 12- Sprzęt jednorazowy różny - sterylny kod CPV 33.19.00.00-8 Zadanie nr 13- Sprzęt jednorazowy różny - sterylny kod CPV 33.19.00.00-8 Zadanie nr 14- Sprzęt jednorazowy różny - sterylny kod CPV 33.19.00.00-8 Zadanie nr 15- Sprzęt jednorazowy różny - sterylny kod CPV 33.19.00.00-8 Zadanie nr 16- Sprzęt jednorazowy różny - sterylny kod CPV 33.19.00.00-8 Zadanie nr 17- Sprzęt jednorazowy różny - sterylny kod CPV 33.19.00.00-8 Zadanie nr 18- Sprzęt jednorazowy różny - sterylny kod CPV 33.19.00.00-8 Zadanie nr 19- Sondy do karmienia kod CPV 33.16.80.00-5
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336900003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalnowysacz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach