Przetargi.pl
Remont po powodzi 2 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Pleśna

Urząd Gminy w Pleśnej ogłasza przetarg

 • Adres: 33-171 Pleśna, Pleśna 240
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6798170 , fax. 014 6798947
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Pleśnej
  Pleśna 240 240
  33-171 Pleśna, woj. małopolskie
  tel. 014 6798170, fax. 014 6798947
  REGON: 00054330900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.plesna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont po powodzi 2 odcinków dróg gminnych na terenie gminy Pleśna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1:Remont po powodzi drogi dojazdowej w miejscowości Rychwałd ( od drogi powiatowej do Kaplicy) o dł 192 mb. Odcinek o długości 192 mb - NAWIERZCHNIA: - oczyszczenie nawierzchni drogowych, ręcznie, nawierzchnia nieulepszona-567,00 m2 - skrop
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie bedzie wymagane
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: -są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, -posiadają uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia - posiadają potencjał ekonomiczny i techniczny (odpowiedni sprzęt budowlany) zdolny do wykonania zamówienia, -znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, -nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych, -spełniają wymogi art.22 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, 2. Zamawiająca dokona oceny spełniania warunków- udziału w postępowaniu sprawdzając czy oferta zawiera lub niezawiera wymaganego dokumentu potwierdzającego warunki udziału w postępowaniu oddzielnie dla każdego zadania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz ofertowy 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 3) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych 4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz s składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 7) dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wraz z wykazem lat praktyki 8) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych . 9) wykaz wykonanych robót budowlanych ( min 2 ) w okresie ostatnich 5-ciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, odpowiadającym swoim rodzajem i wartością robotą budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. 10.wykaz posiadanego sprzętu budowlanego niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informację czy Wykonawca będzie z podwykonawców 11. Parafowany na każdej stronie projekt umowy jaką Zamawiający zawrze w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z załączników winien być podpisany przez Oferenta , załączniki w formie kserokopii winny mieć zapis Za zgodność z oryginałem oraz podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta wraz z datą złożenia podpisu. Złożenie przez Oferenta oferty w nn postępowaniu równoznaczne jest z przyjęciem przez niego ,bez uwag zawartych w nn zaproszeniu warunków oraz wymagań stawianych przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.plesna.pl/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach