Przetargi.pl
Wykonanie robót drogowych na drogach gminnych: Zadanie nr 1. Przebudowa ulicy Topolowej w miejscowości Rząska - odc. długości 560 mb. Zadanie nr 2. Remont ulicy Oświecenia w miejscowości Rząska - odc. długości 100 mb. Zadanie nr 3. Budowa chodnika z

Urząd Gminy Zabierzów ogłasza przetarg

 • Adres: 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 11
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (012) 285 11 40 , fax. (012) 285 21 09
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Zabierzów
  ul. Kolejowa 11 11
  32-080 Zabierzów, woj. małopolskie
  tel. (012) 285 11 40, fax. (012) 285 21 09
  REGON: 00055195800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabierzow.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót drogowych na drogach gminnych: Zadanie nr 1. Przebudowa ulicy Topolowej w miejscowości Rząska - odc. długości 560 mb. Zadanie nr 2. Remont ulicy Oświecenia w miejscowości Rząska - odc. długości 100 mb. Zadanie nr 3. Budowa chodnika z
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót drogowych na drogach gminnych: Zadanie nr 1. Przebudowa ulicy Topolowej w miejscowości Rząska - odc. długości 560 mb. Zadanie nr 2. Remont ulicy Oświecenia w miejscowości Rząska - odc. długości 100 mb. Zadanie nr 3. Budowa chodnika z
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332221
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Dla zadania nr 1. Przebudowa ulicy Topolowej w miejscowości Rząska - odc. długości 560 mb w wysokości 15 000 złotych. (Słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100) 2) Dla zadania nr 2. Przebudowa ulicy Oświecenia w miejscowości Rząska - odc. długości
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Do przetargu zostaną zakwalifikowani Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy muszą spełniać następujące warunki: a) wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, minimum 2 robotami budowlanymi odpowiadającymi swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, co najmniej 100 000 złoty brutto każda z nich; b) mieć w dyspozycji personel: - kierownik budowy z uprawnieniami w zakresie budowy dróg oraz wykazać, że przynależy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; c) mieć sprzęt niezbędny do robót. 3. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na minimum 100 000,00 zł. W celu potwierdzenia spełnienia opisanych wyżej warunków, Wykonawca musi załączyć do oferty oświadczenia lub dokumenty wymagane w ust. III. Ocena spełnienia ww warunków dokonana zostanie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o oświadczenia lub dokumenty załączone do oferty. Z treści przedstawionych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnia. Niespełnienie chociażby jednego z warunków udziału w przetargu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i odrzuceniem oferty.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Opis przedmiotu zamówienia lub oświadczenie złożone na druku OFERTA zał. nr 1 o zgodności przedmiotu oferty z przedmiotem zamówienia. 2. Pełnomocnictwo - w przypadku podpisywania oferty i pozostałych dokumentów przez pełnomocnika. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (określający pełną nazwę firmy, stan prawny, miejsce rejestracji, dokładny adres firmy składającej ofertę, jednocześnie potwierdzający, że profil działania Wykonawcy odpowiada profilowi robót objętych przetargiem). 4. Umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, np. umowa spółki cywilnej lub inne (załączyć jeżeli dotyczy). 5. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ww ustawy na formularzu stanowiącym załącznik nr 2. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa odpowiedni dokument lub dokumenty zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. (załączyć jeżeli dotyczy). 7. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami, na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności na załączniku nr 3 zatytułowanym Potencjał kadrowy. Wymagane minimum potencjału kadrowego: - kierownik budowy z uprawnieniami w zakresie budowy dróg oraz wykazać, że przynależy do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa; (Należy udokumentować kwalifikacje zawodowe tylko kierownika budowy). 8. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 7, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 9. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania na załączniku nr 4 zatytułowanym Doświadczenie zawodowe. Wykaz musi posiadać lokalizację, adres inwestora (ewentualnie telefon), wartość robót oraz czas trwania zamówienia (podać daty). Wymagane minimum: 2 (dwie) zrealizowane roboty, o wartości powyżej 100 000 zł brutto każda z nich (roboty muszą być zakończone). 10. Dokumenty potwierdzające, że roboty, o których mowa w pkt. 10 zostały wykonane w terminie i z należytą starannością. 11. W załączniku nr 5 zatytułowanym Podwykonawcy żądamy wskazania, jaką cześć zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.. Jeżeli Wykonawca nie zamierza powierzyć zamówienia podwykonawcy, załącza zał. nr 5 do oferty z adnotacją nie dotyczy. Ponadto do oferty należy dołączyć: 12. Podpisany lub zaparafowany projekt umowy. 13. Kosztorys ofertowy dla poszczególnych zadań. W przypadku podmiotów występujących wspólnie przez kilku przedsiębiorców, każdy ze wspólników musi złożyć dokumenty wymienione w pkt. 3, 4, 5, 6. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zabierzow.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach