Przetargi.pl
dostawa prasy z pulsacyjnym dozowaniem siły do 800 kN do Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego PAN w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-059 Kraków, ul. Reymonta 25
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6374200 , fax. 012 6372192
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego PAN w Krakowie
  ul. Reymonta 25 25
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6374200, fax. 012 6372192
  REGON: 00032637400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imim.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa prasy z pulsacyjnym dozowaniem siły do 800 kN do Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa prasy z pulsacyjnym dozowaniem siły do 800 kN do Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25, znak sprawy PN-5-2009
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 426361004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 70 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie przewiduje: zawierania umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 14 września 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z poź. zm.), spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki i wymagania określone w SIWZ Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy określonych w SIWZ zostanie dokonana wg formuły spełnia- nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) obowiązuje załączenie pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub treści umowy s.c. 2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 3. Wypełniony formularz oferty 4. Opis parametrów technicznych 5. Podpisany projekt umowy 6. Dokument gwarancyjny 7. Wykaz wykonanych dostaw + dok. potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane z należytą starannością Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwie) realizacje na kwotę min. 40 000 złotych każda, odpowiadające swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane z należytą starannością.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.imim.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach