Przetargi.pl
Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2949S w miejscowości Poniszowice

Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2340696 , fax. 32 2340696
 • Data zamieszczenia: 2015-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych
  ul. Zygmunta Starego 17 17
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 32 2340696, fax. 32 2340696
  REGON: 27628965300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpgliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2949S w miejscowości Poniszowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie - zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 1 do umowy) oraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót - remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 2949S w miejscowości Poniszowice . Główny zakres prac: a) cięcie mechaniczne nawierzchni w poprzek jezdni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm - 12 m b) frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej gr. 2 cm (destrukt asfaltowy należy wbudować w pobocze) - 3160,40 m2 c) frezowanie nawierzchni bitumicznej gr.10 cm (destrukt asfaltowy należy wbudować w pobocze) - 88 m2 d) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, warstwa wiążąca gr. 5 cm po zagęszczeniu wraz z skropieniem emulsją asfaltową i oczyszczeniem nawierzchni bitumicznej- 88 m2 e) nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych asfaltowych, warstwa ścieralna gr. 5 cm po zagęszczeniu wraz z skropieniem emulsją asfaltową i oczyszczeniem nawierzchni bitumicznej- 3160,40 m2 f) wykonanie koryta w poboczu gł. 10 cm wraz z wywozem ziemi na odl. 20 km i utylizacją oraz wbudowanie destruktu asfaltowego w pobocze gr. 10 cm szer. 0,75 m x 587 m obustronnie. Destrukt asfaltowy posiada Inwestor. Należy uwzględnić dowóz materiału z Obwodu Drogowego w Pyskowicach ( odległość : około 13,5 km od miejsca robót) - 880,50 m2 g) wykonanie tymczasowej organizacja ruchu na czas prowadzenia robót wg zatwierdzonego projektu (wykonanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu leży w gestii Wykonawcy) - 1 kpl. 2. Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny robót. 3. Pozostałe warunki przedstawiono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty: 36 miesięcy licząc od dnia odbioru i potwierdzenia należytego wykonania Umowy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 3 000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpgliwice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach