Przetargi.pl
Remont nawierzchni dróg wewnętrznych: Skoki - Grzymałów oraz Cierchy

Urząd Gminy w Mniowie ogłasza przetarg

 • Adres: 26-080 Mniów, ul. Centralna 9
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48 41 3737002 , fax. +48 41 3737004
 • Data zamieszczenia: 2014-09-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Mniowie
  ul. Centralna 9 9
  26-080 Mniów, woj. świętokrzyskie
  tel. +48 41 3737002, fax. +48 41 3737004
  REGON: 00054988400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mniow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni dróg wewnętrznych: Skoki - Grzymałów oraz Cierchy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących: zadanie nr 1 - Remont nawierzchni drogi wewnętrznej - dojazdowej do gruntów rolnych: Skoki - Grzymałków, odc. o dł. 545 m i szer. 3,0 m, od km 0+000 do km 0+545, zadanie nr 2 - Remont nawierzchni drogi wewnętrznej - dojazdowej do gruntów rolnych oraz do cmentarza w m. Cierchy, odc. o dł. 157 m i szer. 2,5 m, od km 0+000 do km 0+157.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść wadium do dnia 29 września 2014 r. do godz. 10:00 w wysokości: 2 000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Warunki gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.mniow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach