Przetargi.pl
Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Kętrzyn w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w 2013 roku cz. II

Gmina Miejska Kętrzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 752 05 20 , fax. 089 752 05 31
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kętrzyn
  ul. Wojska Polskiego 11 11
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 752 05 20, fax. 089 752 05 31
  REGON: 51074344000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ketrzyn.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Kętrzyn w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w 2013 roku cz. II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest: wymiana nawierzchni ciągów komunikacyjnych na terenie miasta Kętrzyn w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, tj.: 1)1. Wykonanie robót budowlanych związanych z utwardzeniem i wymianą wraz z krawężnikami i obrzeżami nawierzchni, na których zlokalizowane są ciągi komunikacyjne (drogi wewnętrzne, chodniki, miejsca postojowe, itp.) przy uwzględnieniu robocizny w postaci oddelegowanych pracowników zatrudnionych przez Gminę Miejską Kętrzyn w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych do wykonywania w/w drogowych robót budowlanych. 1)2. Kierowanie pracownikami zatrudnionymi przez Urząd Miasta w Kętrzynie w ramach robót publicznych i interwencyjnych przy prowadzeniu robót polegających na wymianie nawierzchni komunikacyjnych na terenie Miasta Kętrzyn - poprzez wyznaczenie kierowników odcinków robót oraz kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi drogowymi. 1)3. Zapewnienie niezbędnego sprzętu ręcznego i mechanicznego - dla obsługi 30 pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta w Kętrzynie w ramach robót publicznych i interwencyjnych oraz niezbędnych materiałów budowlanych do realizacji robót. 1)4. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem wymiany nawierzchni komunikacyjnych tj. zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami. 1)5. Zapewnienie zaplecza socjalnego wraz z przenośnymi sanitariatami na czas prowadzenia robót dla 30 pracowników Urzędu Miasta w Kętrzynie. 1)6. Aktualizacja geodezyjna działek objętych robotami budowlanymi, realizowanych w ramach przedmiotu zamówienia. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym w zakresie technologii robót zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. 3) Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ. 4) Przed złożeniem oferty, Wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, przedmiotem zamówienia, istotnymi postanowieniami umowy, jak również uzyskać inne niezbędne informacje potrzebne dla sporządzenia oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332520
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium, 2. wadium w wysokości 5.000,00 złotych (pięć tysięcy złotych) należy wnieść przed upływem terminu na składanie ofert, 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy: Pekao SA nr konta 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 z dopiskiem (tytuł postępowania, którego wadium dotyczy) w terminie do dnia 18.07.2013r. do godz. 09:00, a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpłynięcia środków na konto wskazane przez Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. wadium w pozostałych formach należy wnieść w oryginale wraz z ofertą, przy czym należy je dołączyć w sposób umożliwiający późniejszy zwrot. 6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 7. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 8. Wadium składane w formie innej niż pieniądz musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Okoliczności te muszą zawierać sytuacje określone: 1) w art. 46 ust. 4a ustawy Pzp, tj. jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie 2) w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp, tj.: jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9) Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium wniesionym we właściwej formie, terminie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego postępowania. 10) Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.warmia.mazury.pl/ketrzyn_gmina_miejska/zamowienia_publiczne/110/status/rodzaj/wzp/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach