Przetargi.pl
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo (dr. woj. Nr 541) - Truszczyny - Dębień oraz drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno)

Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku ogłasza przetarg

 • Adres: 13-306 Kurzętnik, ul. Sienkiewicza 48
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 056 4748230 , fax. 056 4748230
 • Data zamieszczenia: 2013-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Kurzętniku
  ul. Sienkiewicza 48 48
  13-306 Kurzętnik, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 056 4748230, fax. 056 4748230
  REGON: 87112473300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpnml.za.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo (dr. woj. Nr 541) - Truszczyny - Dębień oraz drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej Nr 1254N Tuszewo (dr. woj. Nr 541) - Truszczyny - Dębień na odcinku od granicy powiatu iławskiego do m. Świniarc oraz drogi powiatowej Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) na odcinku długości 160 mb w obrębie geodezyjnym Łąkorz. Przedmiotem zamówienia objęte są dwa odcinki dróg powiatowych : 1. Droga powiatowa Nr 1254N Tuszewo (dr. woj. Nr 541) - Truszczyny - Dębień na odcinku od granicy powiatu iławskiego do m. Świniarc. Odcinek o nawierzchni bitumicznej, długości 1420 mb i szerokości średnio 5 m. Zakres robót obejmuje w szczególności : a) frezowanie nawierzchni w miejscach zawyżonych b) wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną w miejscach zaniżonych c) wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej d) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej w obszarze zabudowanym m. Świniarc e) wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej poza obszarem zabudowanym m. Świniarc f) przebudowa zjazdów indywidualnych na utwardzone masą mineralno-bitumiczną. 2. Droga powiatowa Nr 1299N gr. woj. (Brodnica) - Krotoszyny - Szwarcenowo - dr. pow. Nr 1333N (Radomno) na odcinku długości 160 mb w obrębie geodezyjnym Łąkorz : a) wyrównanie miejsc zaniżonych kamieniem łamanym stabilizowanym mechanicznie i masą mineralno-bitumiczną b) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej c) przebudowa zjazdów na utwardzone masą mineralno-bitumiczną. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w uproszczonej dokumentacji technicznej (załącznik nr 7) oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 8). W celu umożliwienia dokonania wyceny robót w sposób porównywalny dla wszystkich wykonawców przystępujących do przetargu, jako materiał pomocniczy załączono przedmiar robót (załącznik nr 9). Przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy w dokumentacji technicznej wskazano konkretnych producentów materiałów i urządzeń celem rzetelnego opracowania projektu, umożliwiając jego jednoznaczne odczytanie (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego - Dz. U. Nr 120, poz. 1133 ze zm.), zamawiający dopuszcza przyjęcie innych - równoważnych materiałów i urządzeń niż zaprojektowane, przy czym równoważne oznacza zastosowanie materiałów i urządzeń mających parametry nie gorsze niż przyjęte w obliczeniach lub pokazane na rysunkach oraz posiadające aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne. Wymagany okres gwarancji 3 lata od odbioru końcowego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdpnml.za.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach