Przetargi.pl
Remont n/w zadań: Zadanie I - Remont sanitariatów w budynku Zespołu Szkół im. Wł. Reymonta przy ul. Krakowskiej 80 w Częstochowie; Zadanie II - Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego przy Al. Niepod

Gmina Miasto Częstochowa ogłasza przetarg

 • Adres: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. (034) 3707100 , fax. 034 3707175
 • Data zamieszczenia: 2009-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Częstochowa
  ul. Śląska 11/13 11/13
  42-217 Częstochowa, woj. śląskie
  tel. (034) 3707100, fax. 034 3707175
  REGON: 00051573800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czestochowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont n/w zadań: Zadanie I - Remont sanitariatów w budynku Zespołu Szkół im. Wł. Reymonta przy ul. Krakowskiej 80 w Częstochowie; Zadanie II - Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. St. Żeromskiego przy Al. Niepod
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont n/w zadań: Zadanie I - Remont sanitariatów w budynku Zespołu Szkół im. Wł. Reymonta przy ul. Krakowskiej 80 w Częstochowie; Zadanie II - Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. St.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: - dla zadania I - 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych); - dla zadania II - 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej podane warunki: 1)nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2)udokumentują wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie budynku o wartości brutto min. 100.000,00 zł
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu muszą być: -dla warunku 1): a)Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b)Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. -dla warunku 2): a)Sporządzony przez Wykonawcę wykaz zrealizowanych zadań (wg załącznika nr 3 do siwz), wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, dotyczących zakresu, o którym mowa w punkcie 5c siwz. Wykaz musi zawierać: nazwę i lokalizację budowy, opis wykonanych robót wraz z ich zakresem, termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji robót, wartość brutto zrealizowanych robót, nazwę, adres i telefon Zamawiającego b)Dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie, np. referencje. -Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: a)Kosztorys (-y) ofertowy (-e) opracowany (-e) metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867).UWAGA1: Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy jest jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 10 wzoru umowy. Kosztorys ofertowy nie będzie miał zastosowania na etapie oceny ofert. b)Wypełniony Druk Oferta, stanowiący załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. c)Dowód wniesienia wadium. UWAGA 2: 1)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów dot. spełniania warunku 1, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2)Dokumenty, o których mowa w UWADZE 2 w punkcie 1)a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w UWADZE 2 w punkcie 1)b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3)Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w UWADZE 2 w punkcie 1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://czestochowa.bip-gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach