Przetargi.pl
Zakup na autoryzowanych stacjach paliw oleju napędowego w ilości 50 000 litrów oraz etyliny 94 w ilości 2 300 litrów dla środków transportu znajdujących się w ewidencji Centrum Onkologii- Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach.

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach ogłasza przetarg

 • Adres: 44-101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2789171, 2789172, 2789193, , fax. 032 2789197, 2789198
 • Data zamieszczenia: 2009-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
  ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15 15
  44-101 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 2789171, 2789172, 2789193,, fax. 032 2789197, 2789198
  REGON: 00028836600028
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.io.gliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup na autoryzowanych stacjach paliw oleju napędowego w ilości 50 000 litrów oraz etyliny 94 w ilości 2 300 litrów dla środków transportu znajdujących się w ewidencji Centrum Onkologii- Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup na autoryzowanych stacjach paliw oleju napędowego w ilości 50 000 litrów oraz etyliny 94 w ilości 2 300 litrów dla środków transportu znajdujących się w ewidencji Centrum Onkologii- Instytutu im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział w Gliwicach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu przetargowym Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy z dn. 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia ww. warunków Zamawiający wymaga od Wykonawcy udokumentowania: -iż, stacja paliw spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 243 poz. 2063 z późn zm.), - iż, stacja paliw posiada aktualną koncesję na sprzedaż paliwa silnikowego objętego zamówieniem, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosownie do Ustawy Prawo energetyczne ( Dz. U z 2006r. nr 89 poz. 625 z późn. zm.), - iż, sprzedawane paliwo spełnia wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych. Ocena spełnienia ww. warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów nw. dokumentów. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę (spełnia - nie spełnia), w oparciu o informacje zawarte w nw. oświadczeniach i dokumentach. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia, tj.: 1.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, 2 aktualne tzn. ważne na dzień składania ofert koncesje, zezwolenia lub licencje na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym, 3 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy - zał. nr 2 do SIWZ. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 oraz pkt. 2 należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej - za zgodność z oryginałem - przez Wykonawcę! Poświadczenie zgodności kopii dokumentu z oryginałem przez Wykonawcę ma być opatrzone imienną pieczątką i własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej, datą i napisem: za zgodność z oryginałem. Natomiast oświadczenie, o którym mowa w pt. 3, należy złożyć w formie oryginału, a w przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, oświadczenie składa każdy Wykonawca.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.io.gliwice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach