Przetargi.pl
REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY PIASTOWSKIEJ 7A W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Miasto Ruda Śląska ogłasza przetarg

 • Adres: 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2486281 do 9; 2449094 , fax. 032 248 7348
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ruda Śląska
  Plac Jana Pawła II 6 6
  41-709 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. 032 2486281 do 9; 2449094, fax. 032 248 7348
  REGON: 00051584000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT ELEWACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY ULICY PIASTOWSKIEJ 7A W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Montaż rusztowania, daszków ochronnych i osłony z siatki, 2. Demontaż anten, wsporników i elementów metalowych z elewacji, 3. Wykonanie osłony okien z foli i płyt pilśniowych, 4. Czyszczenie powierzchni ceglanej z zabrudzeń atmosferycznych metodą chemiczną , 5. Całkowite usunięcie spoinowania, 6. Usunięcie uszkodzonych cegieł, 7. Skucie zniszczonej lub uszkodzonych fragmentów dekoracji, gzymsów międzykondygnacyjnych, a następnie ich odtworzenie i uzupełnienie 8. Przemurowanie i uzupełnianie ubytków w tym ubytków cegieł i kształtek ceramicznych 9. Spoinowanie elewacji z użyciem fugi trasowej w kolorze ciemnoszarym 10. Wykonanie spadków cementowych wodoszczelnych na gzymsach 11. Laserunkowe ujednolicenie kolorystyczne elewacji ceglanej 12. Hydrofobizacja elewacji 13. Renowacji okien drewnianych oraz drzwi wejściowych lub wymiany drzwi na nowe. 14. Wykonanie obróbek blacharskich z blachy tytanowo cynkowej 15. Zamontowanie dwóch masztów antenowych w miejscu wskazanym przez zarządcę wraz z ich uziemieniem 16. Podłączenie rur spustowych do instalacji kanalizacji deszczowej. 17. Demontaż rusztowania, wywóz gruzu, i uporządkowanie terenu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 100 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres udzielonej gwarancji
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rudaslaska.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach