Przetargi.pl
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 302 544 zł na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Orzeszu w ramach którego realizowane jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne

Gmina Orzesze ogłasza przetarg

 • Adres: 43-180 Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3248800 , fax. 032 3248826
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Orzesze
  ul. Św. Wawrzyńca 21 21
  43-180 Orzesze, woj. śląskie
  tel. 032 3248800, fax. 032 3248826
  REGON: 00052734500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.orzesze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 302 544 zł na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Orzeszu w ramach którego realizowane jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 302 544 zł na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Orzeszu w ramach którego realizowane jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 302 544zł (słownie trzysta dwa tysiące pięćset czterdzieści cztery zł) na sfinansowanie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Orzeszu pod warunkiem uzyskania premii termomodernizacyjnej udzielanej za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego. Kredyt powinien spełniać warunki kredytu na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych z premią termomodernizacyjną udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w oparciu o aktualną umowę o współpracy. [Ustawa z dnia 21.11.2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Dz. U. nr 223 poz. 1459].
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 661130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.orzesze.pl/rzp/siwz03_10.htm
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach