Przetargi.pl
Remont dwóch sal do squasha, sali fitness, dwóch pomieszczeń wc oraz korytarza w Ośrodku SOLEC przy ul. Solec 71 w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowy Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 00-429 Warszawa, ul. Rozbrat 26
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 59 89 400 , fax. 22 59 89 403, 59 89 419
 • Data zamieszczenia: 2015-02-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Samorządowy Zakład Budżetowy
  ul. Rozbrat 26 26
  00-429 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 59 89 400, fax. 22 59 89 403, 59 89 419
  REGON: 01718967100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.aktywnawarszawa.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont dwóch sal do squasha, sali fitness, dwóch pomieszczeń wc oraz korytarza w Ośrodku SOLEC przy ul. Solec 71 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dwóch sal do squasha, sali fitness, dwóch pomieszczeń wc oraz korytarza w Ośrodku SOLEC przy ul. Solec 71 w Warszawie. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz Dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 7 do SIWZ. Zamawiający zaleca dokonania przez Wykonawców, przed złożeniem ofert, wizji lokalnej celem dokładnego zapoznania się z terenem, dotyczącym przedmiotu zamówienia. Miejsce wizji lokalnej: Ośrodek SOLEC przy ul. Solec 71 w Warszawie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 16.000 zł ( słownie: szesnaście tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja na wykonane roboty
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.aktywnawarszawa.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach