Przetargi.pl
Remont drogi Zachełmskiej w Przesiece

Gmina Podgórzyn ogłasza przetarg

 • Adres: 58-562 Podgórzyn, ul. Żołnierska 14
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 075 7621093 , fax. 075 7621358
 • Data zamieszczenia: 2010-02-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Podgórzyn
  ul. Żołnierska 14 14
  58-562 Podgórzyn, woj. dolnośląskie
  tel. 075 7621093, fax. 075 7621358
  REGON: 23082171800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.podgorzyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi Zachełmskiej w Przesiece
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotowa droga na odcinku 130,5 m posiada nawierzchnię betonową znacznie zniszczoną. Na pozostałym odcinku występuje droga o nawierzchni gruntowej. Parametry geometryczne ulicy wynoszą: a) Na długości 130,5 m - szerokość pasa ruchu 5,00 m - szerokość poboczy 1,00 m b) Na długości 320 m - szerokość pasa ruchu 3,00 m - szerokość poboczy 0,50 m Przyjęto następującą konstrukcję jezdni: a) dla odcinka o istniejącej nawierzchni betonowej: - beton asfaltowy - warstwa ścieralna 5 cm - beton asfaltowy - warstwa wiążąca 7 cm - beton asfaltowy - warstwa profilująca średni 200 kg/m2 b) dla odcinka o istniejącej nawierzchni gruntowej: - beton asfaltowy - warstwa ścieralna 5 cm - beton asfaltowy - warstwa wiążąca 7 cm - kamień łamany 4 - 31,5 mm - warstwa 5 cm - kamień łamany 31,5 - 63 mm - warstwa 17 cm - warstwa odsączająca - pospółka - warstwa 10 cm Zakres robót obejmuje wykonanie: - warstwy odsączającej gr.10 cm - 1010,0 m2 - podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 - 63 mm gr. 17 cm - 1010,0 m2 - podbudowy z kruszywa łamanego 4 - 31,5 mm gr. 5 cm - 1010,0 m2 - nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwy wiążącej gr. 7 cm - 1775,0 m2 - nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwy ścieralnej gr. 5 cm - 1715,0 m2 - poboczy - grubości 10 cm, szer. 0,5 m - 320,0 m2, grubości 20 cm, szer. 1,0 m - 261,0 m2 - krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej - 100,0 m - obrzeży betonowych o wymiarach 30x 8 cm na ławie betonowej C16/20 (B-20) - 20,0 m - nawierzchni z kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 50 m2 - ścieków z pref. betonowych o grubości 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 70,0 m - przepustów rurowych - rury z tworzywa sztucznego o śr. 40 cm - przepust z dwóch równolegle ułożonych części przelotowych (2x7,5 m) - 15,0 m - przepustów rurowych - rury z tworzywa sztucznego o śr. 60 cm - przepust z dwóch równolegle ułożonych części przelotowych (2x9,0 m) - 18,0 m - ścianek czołowych o grubości 50 cm układanych na zaprawie cementowej z kamienia łamanego - 9,00 m3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331206
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://podgorzyn.signform.pl/podgorzyn/browse.php?catprz=322
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach